+38(050) 99-59-454

 

СХВАЛЕНО                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педради                                                                                                                                 Директор ___________Й.Лесів

Від «11» _березня 2021   р. №_06_                                                                                                                          «_16_березня   2021 р.

Наказ №34 від «16» березня  2021 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Ямницькому ліцеї

Ямницької сільської ради

Івано-Франківської області

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) (далі – Положення) в Ямницькому ліцеї (далі – Ліцей) регламентує організацію роботи щодо запобігання та протидії булінгу в Ліцеї та розроблене у відповідності до документів перелічених в додатку 1.

1.2. Основною метою щодо протидії булінгу є психологічне, фізичне, економічне забезпечення та підвищення ефективності освітнього процесу, формування негативного ставлення до булінгу, захист психологічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників.

1.3. Головними завданнями є ознайомлення здобувачів освіти з поняттям булінгу, його видами та проявами; навчання конструктивним формам спілкування, поведінкових реакцій; зняття деструктивних елементів у поведінці; творче вирішення конфліктних ситуацій; усвідомлення і прийняття відмінностей; розвиток адекватного рівня самооцінки й самоконтролю; формування навичок саморегуляції, внутрішніх афективних процесів та емоційної адекватності у контактах здобувачів освіти з навколишнім світом; підвищення рівня самосвідомості учнів, встановлення зв’язку із власним внутрішнім «я» та один з одним; вміння вільно виражати почуття.

 

  1. ФОРМИ ТА ОЗНАКИ БУЛІНГУ

 

2.1. Виходячи із практичних спостережень, можна визначити наступні форми булінгу:

- фізичний булінг – умисні поштовхи, удари, стусани, побої нанесення інших тілесних ушкоджень, різного виду знущання, образливі жести або дії, пошкодження особистих речей та інші дії з майном (крадіжка, грабіж, ховання особистих речей жертви), фізичні приниження та ін.

- сексуальний булінг є підвидом фізичного та означає дії сексуального характеру. Його важко розпізнати, тому що жертва сексуального булінгу панічно боїться розповісти про це дорослим, замикається у собі, постійно плаче на самоті, категорично відмовляється надавати будь-яку інформацію, може вчиняти спроби суїциду.

- психологічний булінг – насильство, пов'язане з дією на психіку, що завдає психологічного травмування шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна невпевненість жертви. До цієї форми можна віднести:

- вербальний булінг: образливе ім'я, з яким постійно звертаються до жертви, обзивання, поширення образливих чуток, словесне приниження, бойкот та ігнорування, залякування, використання агресивних жестів та інтонацій голосу для примушування жертви до здійснення певних дій, систематичні кепкування з будь-якого приводу;

- кібербулінг – новітній спосіб знущання з використанням електронних засобів комунікації, який включає: приниження та цькування за допомогою мобільних телефонів, гаджетів, Інтернету.

2.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

- систематичність (повторюваність) діяння;

- наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

- дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

 

  1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФУНКЦІЇ РОБОТИ, НАПРАВЛЕНІ

НА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

3.1. Цькування дітей з боку однолітків, так званий булінг, сьогодні одна з найбільш поширених проблем освітніх організацій, яка істотно збільшує ризик суїциду серед молоді; призводить до ескалації агресії і насильства в колективі, зниження успішності, емоційних і невротичних проблем.

Профілактика булінгу передбачає роботу за наступними напрямами:

- ознайомлення педагогічних працівників з особливостями поширення масових негативних явищ серед здобувачів освіти та загальноприйнятими у світі поняттями «булінг», «третирування», «цькування» з огляду на розуміння проблеми насильства над дітьми та його видами (висвітлення матеріалів на засіданнях педагогічної ради, виховних годинах);

- просвітницька робота психологічної служби серед учнів щодо попередження насильства з використанням основних форм просвітницької роботи, а саме: лекційної роботи, мінілекцій, круглих столів, бесід, диспутів, годин спілкування, кінолекторіїв, організації на базі навчального закладу консультативних пунктів, де всі учасники освітнього процесу можуть отримати консультації практичного психолога, соціального педагога;

- формування правосвідомості і правової поведінки здобувачів освіти, відповідальності за своє життя, розвиток активності, самостійності, творчості здобувачів освіти, створення умов для самореалізації особистості;

- формування у вчителів та батьків навичок ідентифікації насильства як у своїй поведінці, так і в поведінці дітей з метою формування умінь виокремлювати проблему, що існує;

 - створення в Ліцеї умов недопущення булінгу та відповідного середовища в закладі освіти для профілактики та боротьби з негативними соціально-педагогічними наслідками цього явища.

3.2. Основними функціями психологічної служби щодо протидії булінгу є:

- діагностика – соціальне і психологічне вивчення здобувачів освіти, вчителів і батьків, моніторинг соціальних процесів та психічного розвитку окремих учнів, визначення причин, що ускладнюють особистісний розвиток, навчання та взаємини в колективі;

 - корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психічному та особистісному розвиткові і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки (у разі недостатності психопрофілактичної роботи та за умови необхідності, своєчасності та ефективності застосування методів психокорекції);

- реабілітація – надання психолого-педагогічної і соціальної допомоги учням, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації їх до умов навчання та соціального середовища;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психічному та особистісному розвиткові, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, суїцидів, расової і соціальної нетерпимості, аморальному способу життя та ін.;

- психологічна просвіта – підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього процесу – здобувачів освіти, вчителів, батьків.

 

  1. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ

В ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Якщо педагог або інший працівник ліцею (інший учасник освітнього процесу) став свідком булінгу, він інформує директора ліцею у письмовій формі незалежно від того, поскаржилась йому жертва булінгу чи ні; або ж аналогічно після отримання звернення дитини.

4.3. Відповідно до заяви директор ліцею невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, видає рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб, створює комісію з розгляду випадку булінгу (цькування) та скликає засідання.

4.4. До складу такої комісії можуть входити педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), директор ліцею, а також можуть залучатися батьки постраждалого та булера (за згодою) та інші зацікавлені особи.

4.5. Комісія впродовж 10 днів проводить розслідування, з’ясовує всі обставини цькування та приймає відповідне рішення.

4.6. Якщо комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий

конфлікт чи суперечка, тобто відповідні дії носять системний характер, директор ліцею про це повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей.

4.7. У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий незгодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директор  ліцею має повідомити постраждалого.

4.8. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

4.9. Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 

Положення

про Раду профілактики правопорушень та протидії булінгу у Ямницькому ліцеї

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу серед неповнолітніх створюється у навчальному закладі із числа педагогічних працівників закладу, представників батьківського комітету.

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.

     Метою діяльності Ради профілактики правопорушень та протидії булінгу є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Завдання

 1. Створити максимально сприятливі умови для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

 2. Сформувати єдиний колектив із здоровим моральним мікрокліматом.

 3. Забезпечити координацію усіх ланок, які організовують життєдіяльність учнівського колективу ліцею.

 4. Постійно підвищувати ефективність виховної роботи з учнями.

 5. Сприяти розвитку учнівського самоврядування ( Учнівської ліги).

 6. Формувати громадську активність, самостійність, відповідальність учнів.

 7. Здійснювати профілактику негативних проявів поведінки неповнолітніх.

Організація роботи

     Рада профілактики правопорушень та протидії булінгу серед неповнолітніх складається із 6 осіб.

     Із працівників  ліцею до Ради входять заступник директора з виховної роботи,  соціальний педагог, педагог-організатор, психолог.

     Із  батьківської громадськості - голова Ради ліцею.

     Із учнів – президент Учнівської ліги.

     Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи в ліцеї, необхідності в рішучих заходах (згідно плану – один раз на місяць).

     Головою Ради обирається заступник директора з виховної роботи закладу.

     Рада не підпорядковується комісіям у справах неповнолітніх.

Функції Ради профілактики

     Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

     Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру й рівнів відхилень у поведінці учнів, з'ясування реального стану навчально-виховного процесу.

     Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв'язків між ланками Ради, а також суб'єктами зовнішнього впливу на характер поведінки учнів.

     Творча функція надає комісії право добору доцільних психолого- педагогічних, соціальних, організаційних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особливостей.

     Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми й методи реагування на очікувану й реальну ситуацію із відхиленнями в поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

     Оціночно-узагальнююча функція Ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

     Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед школярів.

     Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Ямницькому ліцеї

2021/2022

Заходи

Терміни виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній тиждень серпня

Директор

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

·         педагогічнийперсонал;

·         допоміжнийперсонал;

·         технічнийперсонал.

Вересень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

4

Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, старости класів

5

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки насильства

Вересень

Психолог, соціальний педагог

 

Класні керівники

6

Створення (або оновлення) розділу про профілактику насильства і розміщення нормативних документів на сайті ліцею

Вересень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

7

Підготовка письмового документу з посиланням на нормативні документи з профілактики насильства в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству в освітньому середовищі для педагогів

8

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

·         з вивчення учнівського колективу;

·         з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

9

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

10

Підготовка тематичних буклетів з попередження насильства за участю старшокласників

Листопад

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

11

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики насильства

Листопад

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству, учнівське самоврядування

12

Тематичний захід/ акція учнів початкової, середньої та старшої школи

Грудень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

13

Виступ на загальношкільних батьківських зборах зборах з повідомленням про заходи з профілактики насильства в учнівському колективі та порядок реагування

Лютий

Директор, заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

14

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання насильства, порядку та заходів реагування

Осінні канікули

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

15

Інструктивні наради з питань профілактики насильства з допоміжним та технічним персоналом

Листопад

Директор,

заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

16

Тренінг для вчителів щодо запобігання гендерному насильству в закладі освіти

Зимові канікули

Психолог, соціальний педагог, залучені фахівці

17

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За результатами кожної чверті

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

Психолог, соціальний педагог

18

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Впродовж навчального року

Психолог, соціальний педагог

Робота з учнями

19

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж року

Психолог

20

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники

21

Тиждень толерантності

Листопад

Учнівське самоврядування, класні керівники

22

День відкритих дверей у шкільного психолога

Листопад

Психолог

23

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Учнівське самоврядування, класні керівники

24

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Учнівське самоврядування, заступник директора з виховної роботи

25

Відкриття шкільної служби медіації

Березень

Психолог,

 

навчений фахівець

Робота з батьками

26

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Жовтень

Директор

27

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

28

Відкриття сімейного клубу «Діти без насильства»

Листопад

Психолог, голова батьківського комітету

29

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники

30

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж року

Психолог,

 

класні керівники

31

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

1 раз на місяць

Уповноважений з прав дитини закладу освіти

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

32

Самооцінка закладу освіти за показниками                         безпеки, комфортності,інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація школи, колектив закладу

33

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки насильства у школі

Впродовж року

Психолог

34

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники

35

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів

Лютий

Психолог, соціальний педагог

36

Аналіз інформації з журналу обліку випадків насильства

Щомісяця

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

37

Підготовка звіту про виконання заходів з профілактики насильства

 

Травень- червень

Заступник директора, відповідальний за напрямок профілактики та протидії насильству

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454