+38(050) 99-59-454

                                                                                                Затверджено

                                                                                                                              рішенням сесії Ямницької сільської ради

                                                                                                                       об’єднаної територіальної громади

                                                                                                                      «Про затвердження нової редакції

                                                                                                           статуту Ямницького ліцею

                                                                                                          Ямницької сільської ради

                                                                                                                          об’єднаної територіальної громади»

                                                                                                         від 20 червня 2019 року

 

СТАТУТ

Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради

об’єднаної територіальної громади

Івано-Франківської області

(нова редакція)

 

с. Ямниця

2019 рік

І. Загальні положення

 

1.1.  Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області (далі ліцей) - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти.

1.2.  Засновником ліцею є Ямницька сільська рада об’єднаної територіальної громади.

1.3.  Уповноваженим органом управління ліцеєм є відділ освіти Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

1.4.  Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти і науки України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами  центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, положеннями про структурні підрозділи ліцею та власним Статутом.

1.5.   Найменування закладу освіти повне українською мовою – Ямницький ліцей Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Скорочене найменування – Ямницький ліцей.

1.6.   Місцезнаходження та юридична адреса Ямницького ліцею:

77422, Івано-Франківська область, Тисменицький район, село Ямниця, вул. Галицька, 55.

1.7.   Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, рахунки в установах банків.

1.8.   Ліцей заснований на комунальній формі власності.

1.9.   Ліцей є неприбутковою організацією.

1.10.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ліцеєм або відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Ямницької сільської ради ОТГ.

1.11. Головною метою ліцею є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.12.    Головними завданнями ліцею є:

виховання громадянина України;

формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.13. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова.

1.14. Основним видом діяльності ліцею є освітня діяльність у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, яка провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування у встановленому законодавством порядку.

 1.15. У ліцеї  функціонують структурні підрозділи, що забезпечують здобуття дошкільної освіти (дошкільний підрозділ), початкової освіти (початкова школа), базової середньої освіти (гімназія). Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності  дошкільного структурного підрозділу  визначається положенням, яке погоджується педагогічною радою та затверджується  директором ліцею.

1.16.Ліцей  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до неї осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей ліцею.

1.17. Ліцей зобов’язаний забезпечувати на своєму вебсайті (у разі його відсутності - на вебсайті свого засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статуту ліцею;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікатів про акредитацію освітніх програм;
 • структури та органів управління ліцею;
 • кадрового складу ліцею згідно з ліцензійними умовами;
 • освітніх програм, що реалізуються в ліцеї, та переліку освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • території обслуговування, закріпленої за ліцеєм його засновником;
 • ліцензованого обсягу та фактичної кількості осіб, які навчаються у ліцеї;
 • мови (мов) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічного забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);
 • результатів моніторингу якості освіти;
 • річного звіту про діяльність ліцею;
 • правил прийому до ліцею;
 • умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • переліку додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати;
 • іншої інформації, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.

1.18. Ліцей має право на академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію. Обсяг автономії ліцею визначається законодавством.

1.19. Ліцей оприлюднює інформацію про кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.20. У ліцеї створені та функціонують:

 - методичні об’єднання педагогічних працівників;

- психологічна служба;

       - методична рада ліцею;

- інші об’єднання у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.21. Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється медичним працівником, який входить до штату ліцею.

1.22. У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

1.23. Примусове залучення учнів (вихованців) ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

 

 

ІІ. Організація освітнього процесу

 

2.1.Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного,  річного та навчального планів. Плани роботи затверджуються педагогічною радою ліцею. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку.

      2.2. Освітній процес у дошкільному підрозділі ліцею здійснюється на основі Базового компонента дошкільної освіти, розробленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

     2.3.        Освітній процес в ліцеї здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державного стандарту загальної середньої освіти.

  2.4.  У ліцеї розробляється освітня програма  -  єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями (вихованцями), визначених відповідним Базовим компонентом дошкільної освіти,  Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

2.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.6. Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

2.7.   На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

2.8.   Ліцей працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.9.   Ліцей забезпечує відповідність рівня Державних стандартів початкової, базової і загальної середньої освіти.

2.10. Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та статуту з урахуванням профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.11. Освітній процес у ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.12.Ліцей може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до Державного стандарту освіти.

2.13. З урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти ліцей організовує академічне -  профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення окремих предметів.

2.14. Індивідуальне, інклюзивне навчання та навчання екстерном у ліцеї здійснюється  відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.15. Ліцей створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

2.16. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у ліцеї допоміжними засобами для навчання.

2.17. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.18. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у ліцеї можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.19. Порядок створення груп подовженого дня у ліцеї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.20. У ліцеї кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншою формою навчання.

2.21. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.22.          Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв ліцей, за погодженням з відділом освіти Ямницької ОТГ, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.23. Дошкільні групи та класи у ліцеї формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до ліцею.

2.24. Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.25. Навчальний рік у ліцеї починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

2.26. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

2.27. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

 2.28. Режим роботи ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів. На час епідемій може встановлюватися особливий режим роботи ліцею за рішенням органів місцевого самоврядування.

2.29. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

2.30. Тривалість занять у ліцеї становить у дошкільному підрозділі: середня група – 20 хвилин, старша група – 25 хвилин, у 1-х класах — 35 хвилин, 2— 4-х класах — 40 хвилин, у 5—11-х — 45 хвилин.

2.31. Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

2.32. Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.33. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) — 20 хвилин.

2.33. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником ліцею.

2.34. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється. (крім випадків, передбачених законодавством)

2.35. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.36. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.37. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту.

2.38. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

IІІ. Зарахування, переведення  та відрахування здобувачів освіти

3.1.   Зарахування, відрахування  та переведення  здобувачів освіти (надалі - учнів (вихованців)) до дошкільних груп та всіх класів ліцею здійснюється відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 3.2.Учні зараховуються до ліцею без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, визначеної виконавчим комітетом Ямницької сільської ради ОТГ.

3.3.   Керівник ліцею зобов'язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ліцею, статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3.4.   Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.

3.5.   Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

3.6. Зарахування здобувачів освіти до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

3.7.Для зарахування учня (вихованця) батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім вихованців і дітей, які вступають до першого класу), для здобуття профільної середньої освіти - документ про відповідний рівень освіти.

3.8.   До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

3.9.   Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

3.10. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства.

3.11. У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

IV.Оцінювання навчальних досягнень учнів

 

4.1.   Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.2.   Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у відповідних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3.   Ліцей може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Ямницької ОТГ. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4.   Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5.   В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та центральним органом виконавчої влади у сфері медицини.

4.6.   Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільного відділення) отримують відповідний документ про освіту. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту визначаються законодавством. Виготовлення документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

4.7. Учням, які закінчили гімназію, видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

   4.8.Свідоцтво про здобуття  базової середньої освіти дає право на здобуття профільної середньої освіти в ліцеї чи закладі професійної освіти, закладі фахової передвищої освіти.

4.9.   Учням, які закінчили ліцей, видається свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Свідоцтво про здобуття  повної загальної середньої освіти дає право на вступ до закладів професійної  та закладів вищої освіти усіх типів і форм власності.

4.10.  За відмінні успіхи в навчанні учні 2—8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам гімназії видається свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу ліцею можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

4.11. Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти, повної загальної середньої  освіти та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних грамот та листів здійснюється адміністрацією ліцею.

 

V.Учасники освітнього процесу

 

5.1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є: здобувачі освіти, педагогічні працівники, бібліотекарі, інші спеціалісти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

5.2. Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства, положенням про структурний підрозділ ліцею, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

 

5.3.   Здобувачі освіти мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 

5.4.   Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • дотримуватися принципу академічної доброчесності;
 • дотримуватися статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.6. До педагогічної діяльності у ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.7.    Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

5.8.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником ліцею.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.9.   Заступник керівника, педагогічні та інші працівники ліцею призначаються на посади та звільняються з посад керівником ліцею. Керівник має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Керівник ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

 

5.10. Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

5.11. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

5.12. Педагогічні працівники ліцею мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • щорічне підвищення кваліфікації, що здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо);
 • педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження;
 • педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні ліцею;
 • участь у роботі колегіальних органів управління ліцею.

5.13. Педагогічні працівники ліцею зобов'язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися статуту ліцею та правил внутрішнього розпорядку ліцею, виконувати свої посадові обов’язки.

5.14.     Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами ліцею.

5.15.     Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами ліцею.

5.16.     Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.17.  Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.18.  Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

5.19.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї та його освітньої діяльності.

5.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VI.Управління ліцеєм

 

6.1            Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

 • засновник;
 • відділ освіти Ямницької сільської ради ОТГ;
 • керівник ліцею;
 • колегіальний орган управління ліцеєм;
 • колегіальний орган громадського самоврядування;
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

6.2.           Засновник ліцею:

 • затверджує установчі документи ліцею, їх нову редакцію та зміни до них;
 • укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами;
 • розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником ліцею з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами;
 • затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • закріплює за ліцеєм територію обслуговування;

Засновник ліцею зобов’язаний:

 • забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;
 • у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечити та фінансувати підвезення учнів і педагогічних працівників до ліцею і у зворотному напрямку;
 • оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби ліцею.

6.3.  Відділ освіти Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади виконує такі функції:

  6.4.         Керівник ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ліцею.

6.5.           Керівник є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

 

6.6.           Керівник ліцею призначається засновником у порядку, визначеному законодавством та статутом ліцею, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою.

Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством та статутом ліцею.

Посаду керівника ліцею може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

6.7.             Керівник призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника ліцею вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

6.8.             Положення про конкурс на посаду керівника розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

6.9.             Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника ліцею, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в ліцеї на іншій посаді.

6.10.  Керівник ліцею:

 • організовує діяльність ліцею;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування ліцею;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників ліцею;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та статутом ліцею.

6.11. Керівник ліцею є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління закладом.

6.12. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 

6.13. Педагогічна рада:

 • планує роботу ліцею;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту ліцею та проведення громадської акредитації ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ліцею до її повноважень.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника ліцею.

6.14. У ліцеї можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників ліцею;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею.

У ліцеї можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування,  творчі групи та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку ліцею, які затверджуються на початок навчального року; соціально-психологічна служба.

  6.15. При ліцеї за рішенням засновника може створюватися і діяти піклувальна рада. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами ліцею.

6.16. Піклувальна рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

6.17. Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники ліцею.

6.18. Піклувальна рада має право:

 • брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;
 • сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника;
 • контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником ліцею;
 • вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника ліцею з підстав, визначених законом;
 • здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

 

7.1.  Фінансування ліцею.

Джерелами фінансування ліцею є:

 • державний бюджет (освітня субвенція);
 • місцевий бюджет;
 • плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
 • доходи надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • гранти вітчизняних і міжнародних організацій;
 • добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

7.2.   Фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів шляхом передачі ліцею визначеного для таких осіб обсягу коштів.

7.3.  Розмір та умови оплати за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором.

7.4.  Ліцей має право змінювати плату за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між ліцеєм і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

7.5.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів.

7.6.   Ліцей має право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Ліцей має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

 7.7.Штатний розпис ліцею затверджується директором на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.8. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею здійснюється за рахунок коштів засновника (Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади).

 7.9. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління.

7.10. До майна ліцею належать:

 • нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
 • майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
 • інші активи, передбачені законодавством.

7.11. Порядок, умови та форми набуття ліцеєм прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

7.12. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ліцею не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

7.13. Об'єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7.14. Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліцею, використовуються виключно на освітні потреби.

7.15. Заклад має право здавати в оренду будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу за згодою засновника.

7.16. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ліцею, використовуються виключно на його потреби.

 

VIІІ. Міжнародне співробітництво

 

8.1.   Ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.    Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

8.3.   Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються ліцеєм для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.

8.4.   Ліцей, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

 

ІX. Контроль за діяльністю ліцею

 

9.1.   У ліцеї функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти і включає:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівника;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;
 • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

9.2.   Центральні органи виконавчої влади:

 • надають рекомендації ліцею щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • за результатами експертизи затверджують освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);
 • проводять моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль) за ліцеєм щодо дотримання ним законодавства;
 • здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;
 • здійснюють інші повноваження, визначені законом.

9.3.   Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у плановому порядку один раз на 10 років.

9.4.   Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.5.   Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради ліцею.

9.6.   Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті ліцею, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

9.7.   У ліцеї може здійснюватися громадська акредитація з метою визнання якості освітньої діяльності ліцею та формування його позитивного іміджу і репутації.

9.8. Громадська акредитація ліцею здійснюється на добровільних засадах за його запитом.

9.9. Громадська акредитація ліцею здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

9.10.Результати громадської акредитації ліцею можуть враховуватися при акредитації освітніх програм та інституційній акредитації.

9.11.Успішні результати громадської акредитації ліцею засвідчуються відповідним сертифікатом, що видається на строк до десяти років.

  9.12.У разі, якщо ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

X. Реорганізація або ліквідація ліцею

 

10.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник.

10.2. У разі реорганізації чи ліквідації ліцею засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти .

10.3. Ліквідація ліцею проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

10.4. Ліцей вважається ліквідованим з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.


Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454