+38(050) 99-59-454

Затверджено

рішенням сесії Ямницької сільської ради

від12 січня 2021 року

«Про зміну найменувань закладів освіти

Ямницької сільської ради»

 

СТАТУТ

Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради

Івано-Франківської області

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1.     Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області (далі ліцей) - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти.

1.2.     Засновником ліцею є Ямницька сільська рада.

1.3.     Уповноваженим органом управління ліцеєм є відділ освіти Ямницької сільської ради.

1.4.     Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами у сфері освіти і науки України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами  центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, положеннями про структурні підрозділи ліцею та власним Статутом.

1.5.     Найменування закладу освіти повне українською мовою – Ямницький ліцей Ямницької сільської ради Івано-Франківської області. Скорочене найменування – Ямницький ліцей.

1.6.     Місцезнаходження і юридична адреса:

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Івано-Франківська область.

1.7.     Ліцей є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8.     Ліцей заснований на комунальній формі власності.

1.9.     Ліцей є неприбутковою організацією.

1.10.   Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в ліцеї визначається керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника ліцею бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно ліцеєм або централізованою бухгалтерією.

1.11.   Головною метою ліцею є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

1.12.   Головними завданнями ліцею є:

 • виховання громадянина України;
 • формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;
 • виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців);
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

1.13.   Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова.

1.14.   Ліцей провадить освітню діяльність на рівнях дошкільної, початкової, базової та профільної середньої освіти виключно на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування у встановленому законодавством порядку.

1.15.   У ліцеї функціонують структурні підрозділи, що забезпечують здобуття дошкільної освіти (дошкільний підрозділ), початкової освіти (початкова школа), базової середньої освіти (гімназія). Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності дошкільного структурного підрозділу  визначається положенням, яке погоджується педагогічною радою та затверджується  директором ліцею.

1.16.   Ліцей  формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до неї осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей ліцею.

1.17.   Ліцей зобов’язаний забезпечувати на своєму вебсайті (у разі його відсутності ˗ на вебсайті свого засновника) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статуту ліцею;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • сертифікатів про акредитацію освітніх програм;
 • структури та органів управління ліцею;
 • кадрового складу ліцею згідно з ліцензійними умовами;
 • освітніх програм, що реалізуються в ліцеї, та переліку освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • території обслуговування, закріпленої за ліцеєм його засновником;
 • ліцензованого обсягу та фактичної кількості осіб, які навчаються у ліцеї;
 • мови (мов) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічного забезпечення ліцею (згідно з ліцензійними умовами);
 • результатів моніторингу якості освіти;
 • річного звіту про діяльність ліцею;
 • правил прийому до ліцею;
 • умови доступності ліцею для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • переліку додаткових освітніх та інших послуг, їх вартості, порядку надання та оплати;
 • іншої інформації, що оприлюднюється за рішенням ліцею або на вимогу законодавства.

1.18.   Ліцей має право на академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію. Обсяг автономії ліцею визначається законодавством.

1.19.   Ліцей оприлюднює інформацію про кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.20.   У ліцеї створені та функціонують:

- методичні об’єднання педагогічних працівників;

-  психологічна служба;

        - методична рада ліцею;

- інші об’єднання у разі потреби або якщо це передбачено чинним законодавством.

1.21.   Медичне обслуговування учасників освітнього процесу здійснюється медичним працівником, який входить до штату ліцею.

1.22.   Харчування здобувачів освіти у ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.

1.23.   У ліцеї забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

1.24.   Примусове залучення учнів (вихованців) ліцею до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 

ІІ. Організація освітнього процесу

2.1.     Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», освітньої програми ліцею та спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.

2.2.     На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес у ліцеї організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхніх особливих освітніх потреб.

2.3.     Освітній процес у дошкільному підрозділі ліцею здійснюється на основі Базового компонента дошкільної освіти, розробленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.4.     Освітній процес в ліцеї здійснюється відповідно до програм, розроблених на основі Державного стандарту загальної середньої освіти.

2.5.     У ліцеї розробляється освітня програма  -  єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих для досягнення учнями (вихованцями), визначених відповідним Базовим компонентом дошкільної освіти,  Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

2.6.     Освітня програма схвалюється педагогічною радою ліцею та затверджується його керівником.

2.7.     На основі визначеного в освітній програмі ліцею навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).

2.8.     Плани роботи ліцею затверджуються педагогічною радою. В планах роботи відображаються найголовніші питання роботи ліцею, визначаються перспективи його розвитку.

2.9.     Ліцей працює за освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, і забезпечує виконання освітніх завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.10.   Ліцей забезпечує відповідність рівня Державних стандартів початкової, базової і загальної середньої освіти.

2.11.   Ліцей обирає форми, засоби і методи навчання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та статуту з урахуванням профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

2.12.   Освітній процес у ліцеї здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.13.   Ліцей може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один чи різні класи (групи). У такому разі освітній процес може організовуватися одним або кількома вчителями, або в будь-якій іншій формі, яка буде найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно до Державного стандарту освіти.

2.14.   З урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти ліцей організовує академічне - профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти і поглибленого вивчення окремих предметів.

2.15.   Індивідуальна форма навчання (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) здійснюються відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.16.   Ліцей створює умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

2.17.   У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами інклюзивний клас у ліцеї утворюється в обов’язковому порядку керівником ліцею  за погодженням із відділом освіти Ямницької сільської ради.

2.18.   Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у ліцеї допоміжними засобами для навчання.

2.19.   Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.20.   За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у ліцеї можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

2.21.   Порядок створення груп подовженого дня у ліцеї визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2.22.   У ліцеї кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. У разі меншої кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною або іншою формою навчання.

2.23.   Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

2.24.   Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв ліцей, за погодженням з відділом освіти, створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.25.   Дошкільні групи та класи у ліцеї формуються згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до ліцею.

2.26.   Ліцей може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.27.   Освітній процес  у ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

2.28.   Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

2.29.   Тривалість занять у ліцеї становить у дошкільному підрозділі: середня група – 20 хвилин, старша група – 25 хвилин, у 1-х класах - 35 хвилин, 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин.

2.30.   Тривалість канікул у ліцеї  протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

2.31.   Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

2.32.   Режим роботи ліцею визначається ним на основі відповідних нормативно-правових актів. На час епідемій може встановлюватися особливий режим роботи ліцею за рішенням органів місцевого самоврядування.

2.33.   Різниця в часі навчальних годин перших-четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

2.34.   Ліцей може обирати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

2.35.   Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

2.36.   Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником ліцею.

2.37.   Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.38.   Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених освітньою програмою та навчальним планом ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.39.   Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.40.   Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту.

2.41.   Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

IІІ. Зарахування, переведення  та відрахування здобувачів освіти

3.1.     Зарахування, відрахування  та переведення  здобувачів освіти (надалі - учнів (вихованців)) до дошкільних груп та всіх класів ліцею здійснюється відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

3.2.     Учні зараховуються до ліцею без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, визначеної відділом освіти Ямницької сільської ради.

3.3.     Керівник ліцею зобов'язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до ліцею, статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

3.4.     Діти старшого дошкільного віку обов’язково охоплюються дошкільною освітою відповідно до стандарту дошкільної освіти.

3.5.     Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

3.6.     Зарахування здобувачів освіти до ліцею здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

3.7.     Для зарахування учня (вихованця) батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім вихованців і дітей, які вступають до першого класу), для здобуття профільної середньої освіти - документ про відповідний рівень освіти.

3.8.     До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

3.9.     Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом.

3.10.   Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до ліцею відповідно до законодавства.

3.11.   У разі переходу учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого закладу освіти.

 

 1. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1.     Основними видами оцінювання результатів навчання учнів у ліцеї  є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

4.2.     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.3.     Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у відповідних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Результати освітньої діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

4.4.     Ліцей може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти Ямницької сільської ради. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.5.     Результати навчання здобувачів освіти на кожному рівні повної загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації, яка може здійснюватися в різних формах, визначених законодавством, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

4.6.     В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та центральним органом виконавчої влади у сфері медицини.

4.7.     Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти (крім вихованців дошкільного відділення) отримують відповідний документ про освіту. Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту визначаються законодавством.

4.8.     Учням, які закінчили гімназію, видається свідоцтво про базову середню освіту.

4.9.     Свідоцтво про  базову середню освіту дає право на здобуття профільної середньої освіти в ліцеї чи закладі професійної освіти, закладі фахової передвищої освіти.

4.10.   Учням, які закінчили ліцей, видається свідоцтво про повну загальну середню освіту. Свідоцтво про повну загальну середню освіту дає право на вступ до закладів професійної  та закладів вищої освіти усіх типів і форм власності.

4.11.   Свідоцтва про базову  середню освіту, повну загальну  середню  освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12.   Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних грамот та листів здійснюється керівником ліцею.

4.13.   За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення.

4.14.   Види та форми заохочення і відзначення учнів у ліцеї визначаються статутом ліцею та/або положенням про заохочення і відзначення учнів, що затверджується педагогічною радою ліцею. До видів заохочення і відзначення учнів, зокрема, може бути віднесено нагородження похвальним листом, грамотою, золотою чи срібною медаллю.

4.15.   Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада ліцею.

4.16.   Рішення про заохочення (відзначення) учнів приймаються з дотриманням принципів об’єктивності, справедливості, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів.

 

 1. Учасники освітнього процесу

5.1.     Учасниками освітнього процесу в ліцеї є: здобувачі освіти, педагогічні працівники, інші працівники ліцею, асистенти дітей, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

5.2.     Статус, права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими актами законодавства, положенням про структурний підрозділ ліцею, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

5.3.     Здобувачі освіти мають право на:

 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • участь у громадському самоврядуванні та управлінні ліцеєм;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

5.4.     Здобувачі освіти зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності) та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • дотримуватися принципу академічної доброчесності;
 • дотримуватися статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.
 • здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.
 • залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

5.5.     На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.6.     Педагогічні працівники мають права, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, колективним договором, трудовим договором та статутом ліцею.

5.7.     Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею, інші трудові відносини регулюються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», законодавством про працю.

5.8.     Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

5.9.     До педагогічної діяльності у ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

5.10.   Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником ліцею.

5.11.   Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

5.12.   Заступник керівника, педагогічні та інші працівники ліцею призначаються на посади та звільняються з посад керівником ліцею. Керівник має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

5.13.   Керівник ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

5.14.   Педагогічні працівники ліцею підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.15.   Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

5.16.   За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

5.17.   Педагогічні працівники ліцею мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому ліцеєм відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • щорічне підвищення кваліфікації, що здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо);
 • підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти не потребують окремого визнання і підтвердження;
 • педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації педагогічного працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням педагогічної ради;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;
 • творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;
 • забезпечення житлом у першочерговому порядку, пільгові кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;
 • забезпечення службовим житлом з усіма комунальними зручностями у порядку, передбаченому законодавством;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні ліцею;
 • участь у роботі колегіальних органів управління ліцею.

5.18.   Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені законодавством України у сфері освіти, іншими законодавчими актами, статутом ліцею, правилами внутрішнього розпорядку, трудовим договором та посадовими обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6Закону України "Про освіту";
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

5.19.     Педагогічні працівники, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5.20.   Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника ліцею, що видається в день призначення особи на посаду педагогічного працівника.

5.21.   Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

5.22.   Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

5.23.   Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим статутом та правилами внутрішнього розпорядку ліцею.

5.24.   Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до ліцею, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у ліцеї та його освітньої діяльності;
 • бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником ліцею.

5.25.   Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

5.26.   У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, ліцей може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

 VI. Управління ліцеєм

6.1.     Управління ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та установчими документами, здійснюють:

 • засновник;
 • відділ освіти Ямницької сільської ради;
 • керівник ліцею;
 • вищий колегіальний орган громадського самоврядування ліцею;
 • інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами ліцею.

6.2.     Засновник ліцею:

 • затверджує статут ліцею, його нову редакцію та зміни до нього;
 • затверджує положення про конкурс на посаду керівника ліцею;
 • приймає рішення про проведення конкурсу на посаду керівника ліцею;
 • затверджує за поданням ліцею стратегію його розвитку;
 • фінансує виконання стратегії розвитку ліцею, у тому числі здійснення ним інноваційної діяльності;
 • утворює та ліквідує структурні підрозділи ліцею;
 • Засновник ліцею зобов’язаний:
 • забезпечити утримання та розвиток ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;
 • у разі реорганізації чи ліквідації ліцею забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;
 • забезпечити відповідно до законодавства створення в ліцеї безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;
 • забезпечити та фінансувати підвезення учнів і педагогічних працівників до ліцею і у зворотному напрямку;
 • оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби ліцею.

6.3.     Відділ освіти Ямницької сільської ради виконує такі функції:

6.4.     Керівник ліцею здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність ліцею.

6.5.     Керівник є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами ліцею.

6.6.     Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора ліцею визначаються законодавством та статутом ліцею.

6.7.     Посаду керівника ліцею може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір і визнана його переможцем.

6.8.     Керівник призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника ліцею вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

6.9.     Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два строки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника ліцею, призначеного вперше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому закладі загальної середньої освіти або продовжити роботу в ліцеї на іншій посаді.

6.10.   Керівник ліцею звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

6.11.   Керівник ліцею має право:

 • діяти від імені ліцею без довіреності та представляти його  у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності ліцею;
 • приймати рішення щодо діяльності ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном ліцею та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи ліцею;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації ліцею;
 • приймати рішення з інших питань діяльності ліцею.

6.12.   Керівник ліцею зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог законодавства у сфері освіти, інших актів законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати діяльність ліцею;
 • розробляти проект кошторису та подавати його відділу освіти Ямницької сільської ради на затвердження;
 • надавати щороку відділу освіти пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність ліцею в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку ліцею;
 • затверджувати посадові інструкції працівників ліцею;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю ліцею;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в ліцеї;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників ліцею;
 • створювати в ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, статутом, колективним договором, строковим трудовим договором;
 • керівник ліцею зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

6.13.   Керівник ліцею є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління ліцеєм.

6.14.   Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

6.15.   Педагогічна рада:

 • схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності ліцею;
 • розглядає інші питання, віднесені законодавством України у сфері освіти та статутом ліцею  до її повноважень.
 • засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.
 • рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

6.16.     У ліцеї можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників ліцею;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

6.17.   Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори (конференція) колективу ліцею.

6.18.   У ліцеї можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування,  творчі групи та інші форми професійної взаємодії педагогічних працівників відповідно до потреб розвитку ліцею, які затверджуються на початок навчального року; соціально-психологічна служба.

6.19.   При ліцеї за рішенням засновника або уповноваженого ним органу може створюватися і діяти піклувальна рада. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та статутом ліцею.

6.20.   Піклувальна рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії ліцею з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

6.21.   Члени наглядової (піклувальної) ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.

До складу наглядової (піклувальної) ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники ліцею.

6.22.   Піклувальна рада:

 • аналізує та оцінює діяльність ліцею і його керівника;
 • розробляє пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку ліцею та аналізує стан їх виконання;
 • сприяє залученню додаткових джерел фінансування, що не заборонені законом;
 • проводить моніторинг виконання кошторису ліцею і вносить відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником ліцею;
 • має право звернутися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту ліцею;
 • може вносити засновнику ліцею подання про заохочення керівника ліцею або притягнення його до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;
 • здійснює інші повноваження, визначені установчими документами ліцею.

6.23.   Склад піклувальної ради формується засновником або уповноваженим ним органом з урахуванням пропозицій органів управління ліцеєм, органів громадського самоврядування ліцею, депутатів сільської ради.

6.24.   Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником ліцею.

 

VIІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

7.1.     Фінансування ліцею здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України та інших джерел, не заборонених законодавством.

7.2.     Фінансова автономія ліцею в частині використання бюджетних коштів передбачає самостійне здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів, зокрема на:

 • формування структури ліцею та його штатного розпису;
 • оплату праці працівників, встановлення доплат, надбавок, винагороди, виплату матеріальної допомоги та допомоги на оздоровлення, преміювання, інших видів стимулювання та відзначення працівників;
 • оплату поточних ремонтних робіт приміщень і споруд ліцею;
 • оплату підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників;
 • укладення відповідно до законодавства цивільно-правових угод (господарських договорів) для забезпечення діяльності ліцею.

7.3.     Іншими джерелами фінансування ліцею можуть бути:

 • доходи від надання платних освітніх та інших послуг;
 • благодійна допомога відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • гранти;
 • інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

7.4.     Отримані із зазначених джерел кошти використовуються ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

7.5.     Одержання ліцеєм  власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

7.6.     Отримані ліцеєм кошти повинні бути використані відповідно до його установчих документів, зокрема для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

7.7.     Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі кошторису, що затверджується засновником з урахуванням пропозицій ліцею.

7.8.     Ліцей  може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Керівник ліцею визначає перелік платних освітніх та інших послуг, що надаються ліцеєм, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, їх вартості та особи, відповідальної за їх надання. Розмір та умови оплати за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором.

7.9.     Учні та їхні батьки можуть отримувати в ліцеї платні освітні та інші послуги виключно на добровільних засадах.

7.10.   Фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів шляхом передачі ліцею визначеного для таких осіб обсягу коштів.

7.11.   Ліцей має право змінювати плату за навчання (в частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.

Договір укладається між ліцеєм і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

7.12.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсязі, визначеному законодавством, здійснюється за кошти державного та місцевого бюджетів.

7.13.   Ліцей має право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Ліцей має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

7.14.   Штатний розпис ліцею розробляється на підставі типових штатних нормативів закладів загальної середньої та дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

7.15.   Штатний розпис ліцею затверджується його керівником за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

7.16.   Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею здійснюється за рахунок коштів засновника.

7.17.   Майно, закріплене за ліцеєм, належить йому на правах оперативного управління.

7.18.   До майна ліцею належать:

нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;

майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об’єкти авторського права та/або суміжних прав;

інші активи, передбачені законодавством.

7.19.   Порядок, умови та форми набуття ліцеєм прав на землю визначаються Земельним кодексом України.

7.20.   Основні фонди, оборотні кошти та інше майно ліцею не підлягають вилученню, крім випадків, встановлених законом.

7.21.   Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

7.22.   Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліцею, використовуються виключно на освітні потреби.

7.23.   Ліцей має право здавати в оренду будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, що йому належать, а також списувати їх з балансу за згодою засновника.

7.24.   Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна ліцею, використовуються виключно на його потреби.

 

VIІІ. Міжнародне співробітництво

8.1.     Ліцей має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами системи освіти іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.     Ліцей має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

8.3.     Валютні, матеріальні надходження від провадження зовнішньоекономічної діяльності використовуються ліцеєм для забезпечення власної діяльності, визначеної установчими документами згідно із законодавством.

8.4.     Ліцей, педагогічні працівники, здобувачі освіти можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів і програм.

 

ІX. Контроль за діяльністю ліцею

 

9.1.     У ліцеї функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти і включає:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівника;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління ліцеєм;
 • створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
 • інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами ліцею.

9.2.     Центральні органи виконавчої влади:

 • надають рекомендації ліцею щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • за результатами експертизи затверджують освітні програми дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що розроблені на основі типових);
 • проводять моніторинг якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють державний нагляд (контроль) за ліцеєм щодо дотримання ним законодавства;
 • здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;
 • здійснюють інші повноваження, визначені законом.

9.3.     Основною формою державного контролю за діяльністю ліцею є інституційний аудит, який проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти у плановому порядку один раз на 10 років.

9.4.     Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

9.5.     Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради ліцею.

9.6.     Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайті ліцею, засновника та органу, що здійснив інституційний аудит.

9.7.     У ліцеї може здійснюватися громадська акредитація з метою визнання якості освітньої діяльності ліцею та формування його позитивного іміджу і репутації.

9.8.     Громадська акредитація ліцею здійснюється на добровільних засадах за його запитом.

9.9.     Громадська акредитація ліцею здійснюється акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими об’єднаннями, іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності.

9.10.   Результати громадської акредитації ліцею можуть враховуватися при акредитації освітніх програм та інституційній акредитації.

9.11.   Успішні результати громадської акредитації ліцею засвідчуються відповідним сертифікатом, що видається на строк до десяти років.

9.12.   У разі, якщо ліцей має чинний сертифікат про громадську акредитацію, вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у плановому порядку.

 Х. Реорганізація або ліквідація ліцею

10.1.   Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймає його засновник.

10.2.   У разі реорганізації чи ліквідації ліцею засновник зобов’язаний забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти.

10.3.   Ліквідація ліцею проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

10.4.   Ліцей вважається ліквідованим з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454