+38(050) 99-59-454

 

Наставництво 2022-2023 н.р.

 

Положення про методичну раду.

 

Про організацію роботи з наставництвом на 2022-2023 н.р.

 

ПОЛОЖЕННЯ   ПРО  РОБОТУ ЛІЦЕЮ
МОЛОДОГО  ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Ямницького ліцею
Ямницької сільської ради 

І. Загальні  положення

1.1. Школа  становлення молодого  педагогічного працівника  є  структурним  елементом  методичної  служби  закладу та  складовою  частиною системи  підвищення  кваліфікації  педпрацівників.  
1.2. Школа  молодого  педагогічного працівника проводиться  працівниками,  рівень   майстерності  яких  характеризується  вільним  володінням  сучасними  педагогічними  технологіями,  професійними  знаннями.
1.3. Слухачами Школи  молодого  педагогічного працівника  є  педпрацівники  зі  стажем  роботи до 3  років.
1.4. У  своїй  діяльності  Школа  молодого  педагогічного працівника  керується  Законами України  «Про  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту», «Про дошкільну освіту».
1.5. Метою  діяльності  Школи молодого педагогічного працівника  є  прискорення  процесу  адаптації  молодих спеціалістів до освітньої  діяльності  в  закладах  освіти.

ІІ. Мета    та  завдання

2.1. Формування  творчої  активності,  розвитку  освіти  молодого  педагога  та  зростання  його  авторитету.
2.2. Створення   умов  (управлінських,  методичних, інформаційних  та  ін.)  для  максимально  швидкого  включення  молодих  спеціалістів (педагогів, вихователів,  педагогів-організаторів, соціальних  педагогів,  психологів) у  навчально-виховний  процес.
2.3. Систематизація  основних  вимог  до  організації  освітнього  процессу  в  закладі.
2.4. Формування  потреби  у  безперервній  самоосвіті.
2.5. Попередження  типових   помилок,  протиріч  та  труднощів   в організації  навчальних  занять,  пошук  шляхів  їх  подолання.
2.6. Ознайомлення  з  інноваційними  процесами  в  педагогіці,  з  педагогічним  досвідом  та  визначення  шляхів  їх  творчого  використання  в  практичній  діяльності.
2.7. Вивчення   роботи  вищезазначених  категорій  педпрацівників,  виявлення  проблем  та  труднощів,  допомога  в самовдосконаленні.

ІІІ. Організація  діяльності

3.1. Організація  діяльності  здійснюється наставниками
3.2. Школа  молодого  педагогічного працівника  працює  за  планом,  який  складається  на  навчальний  рік.
3.3. Процес навчання  молодих  спеціалістів здійснюється за  наступними  формами: консультація, семінар-практикум, лекція,  навчання  в  процесі  контролю з боку  заступників  директорів та  керівників  МО,  наставництво,  моделювання  та  аналіз  ситуації,  відвідування  уроків,  занять у дошкільних групах, виховних  заходів  та  їх  аналіз,  надання  допомоги  у  конструюванні  дидактичних   матеріалів.

IV. Діяльність  методичної ради ліцею

4.1. Методична рада для  виконання  покладених  на  неї  завдань  має  право  в  установленому  порядку:

• залучати до  роботи  з  молодими  спеціалістами  досвідчених  педагогів;

• брати  участь  у  нарадах,  конференціях  та  семінарах  з питань  організації  роботи  з  молодими  спеціалістами;

• надавати  звіти до  інших  установ  освіти   про  організацію роботи   в  НВК з  молодими  спеціалістами (за  потребою);

• скликати  наради  та  утворювати робочі  групи (за   потребою).

V. Права та  обов’язки   молодого  педагогічного працівника

5.1. Обов’язки  молодого  педагогічного працівника:

• знати  нормативні  та  правові  документи,  що  стосуються  організації  освітнього процесу у закладі;

• постійно  працювати  над  підвищенням  професійної  майстерності;

• вдосконалювати свій  загальноосвітній   та  культурний  рівень;

• відвідувати  заходи  Школи  молодого  педагогічного працівника.
5.2. Права  молодого  педагогічного працівника:

• працювати  над  підвищенням   рівня  самоосвіти;

• вносити   пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  Школи  молодого  педагогічного працівника;

• захищати  професійну  честь та  гідність.

VI. Управління  Школою  молодого  педагогічного працівника

6.1. Організація  роботи  Школи  молодого  педагогічного працівника  покладається  на  голову методичної ради закладу.
6.2. Голова методичної ради ліцею,  що  опікується  питанням  організації  роботи  з  молодими  спеціалістами,   зобов’язана:
організовувати  роботу  Школи  молодого  педагогічного працівника;
створювати сприятливі  умови  для  роботи  Школи  молодого  педагогічного працівника;
здійснювати моніторинг стану організації навчально-виховного процесу з молодими педагогічного працівниками;
сприяти  заохоченню  вчителів-наставників.
6.3. Контроль  за  діяльністю   Школи  молодого  педагогічного працівника  здійснює  керівник закладу.

VII.  Документація

7.1. Положення  про роботу    Школи  молодого  педагогічного працівника.
7.2. План  роботи  Школи  молодого  педагогічного працівника.
7.3. Банк  даних  про  наставників  та  молодих  учителів.
7.4. Матеріали  роботи  Школи  молодого  педагогічного працівника.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  НАСТАВНИЦТВО
у Ямницькому  ліцеї
Ямницької сільської ради об’єднаної територіальної громади


I. Загальні положення

1.1. Наставництво – необхідна складова програми професійної адаптації молодих фахівців у закладах освіти  для прискорення залучення їх в трудовий процес з урахуванням їх індивідуальних схильностей.
1.2. Шкільне наставництво – різновид індивідуальної роботи з молодими працівниками, які не мають трудового стажу педагогічної діяльності в освітніх установах або мають трудовий стаж до 3- х років.
1.3. Молодий спеціаліст – початківець, який володіє знаннями з  предмету  та  методики  викладання,  з основ педагогіки за програмою ВНЗ, виявляє бажання і схильність до подальшого вдосконалення своїх навичок і вмінь. Він підвищує свою кваліфікацію під безпосереднім керівництвом наставника за узгодженим планом професійного становлення.
1.4. Наставник - досвідчений педпрацівник, що володіє високими професійними і моральними якостями, знаннями в галузі методики викладання предмету  і виховання  дітей.
1.5. Шкільне наставництво передбачає систематичну індивідуальну роботу досвідченого працівника  з розвитку в молодого фахівця необхідних навичок і вмінь ведення педагогічної діяльності. Воно покликане найбільш глибоко і всебічно розвивати наявні у молодого спеціаліста знання в області предметної спеціалізації та методики викладання.

II. Цілі і завдання наставництва

2.1. Метою  наставництва  є  надання  допомоги молодим педагогічного працівникам у їх професійному становленні.
2.2. Основними завданнями шкільного наставництва є:
• прищеплення молодим фахівцям інтересу до педагогічної діяльності й закріплення в освітньому закладі;
• прискорення процесу професійного становлення педпрацівника і розвиток здатності самостійно і якісно виконувати покладені на нього обов'язки;
• адаптація до корпоративної культури, засвоєння кращих традицій колективу школи та правил поведінки в освітньому закладі, свідомого і творчого ставлення до виконання обов'язків вчителя.

III. Організаційні основи наставництва

3.1. Наставництво організується на підставі наказу керівника.
3.2. Керівництво діяльністю наставників здійснює голова методичної ради закладу освіти.
3.3. Голова методичної ради підбирає наставника з найбільш підготовлених педпрацівників, що володіють високим рівнем професійної підготовки, комунікативними навичками  і  гнучкістю у спілкуванні, які мають досвід виховної та методичної роботи, стабільні результати в роботі, багатий життєвий досвід, здатність і готовність ділитися професійним досвідом, стаж педагогічної діяльності яких не менше 5 років. Наставник повинен мати здібності до виховної роботи, може бути куратором одночасно не більше трьох  молодих  працівників.
3.4.Кандидатури наставників розглядаються на засіданнях методичного об'єднання, узгоджуються з головою методичної ради.
3.5. Призначення наставника проводиться за згодою передбачуваного наставника і молодого фахівця, за яким він буде закріплений, за рекомендацією методичної ради наказом керівника ЗЗСО.
3.6. Наставник надається  молодому  фахівцю на термін не менше 1 року.
3.7. Наставництво встановлюється над наступними категоріями:
• вперше прийнятими працівниками, які не мають трудового стажу педагогічної діяльності в освітніх установах;
• фахівцями, що мають стаж педагогічної діяльності до  3- х років;
• вчителями, переведеними на іншу роботу, якщо виконання ними службових обов'язків вимагає розширення і поглиблення професійних знань і оволодіння новими практичними навичками;
• вчителями, які потребують додаткової підготовки для проведення уроків в певному класі (з певної тематики);
• вчителями, які потребують додаткової підготовки за великої перерви   в  педагогічній  діяльності (більше 3- х років).
 3.8.  Заміна наставника здійснюється наказом  у   випадках :
• звільнення наставника;
• переведення на іншу роботу молодого  спеціаліста або наставника;
• залучення наставника до дисциплінарної відповідальності;
• психологічної несумісності наставника і молодого  спеціаліста.

IV. Обов'язки наставника

• знати вимоги законодавства у сфері освіти, відомчих нормативних актів, що визначають права і обов'язки молодого фахівця із займаної посади;
• розробляти спільно з молодим спеціалістом план професійного становлення з урахуванням рівня його інтелектуального розвитку, педагогічної, методичної та професійної підготовки з предмету;
• вивчати ділові і моральні якості молодого фахівця, його ставлення до роботи,  колег, учнів, вихованців;
• проводити  необхідне  навчання, контролювати й оцінювати самостійне проведення молодим спеціалістом навчальних занять, позакласних заходів;
• давати конкретні завдання з певним терміном їх виконання; контролювати роботу, надавати необхідну допомогу;
• надавати молодому спеціалісту індивідуальну допомогу в оволодінні педагогічною професією, практичними прийомами і способами якісного проведення занять , виявляти і спільно усувати допущені помилки;
• власним прикладом розвивати  позитивні якості молодого фахівця, корегувати його поведінку в ліцеї, залучати до участі у громадському житті колективу, сприяти розвитку загальнокультурного та професійного кругозору;
• брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з педагогічною та громадською діяльністю молодого фахівця, вносити пропозиції про його заохочення або застосування заходів виховного та дисциплінарного впливу;
• підбивати підсумки професійної адаптації молодого спеціаліста, складати звіт за підсумками наставництва з висновком про результати проходження адаптації, з пропозиціями щодо подальшої роботи молодого фахівця.

V. Права наставника

• за згодою заступника директора з НВР підключати для додаткового навчання молодого фахівця інших співробітників;
• вимагати робочі звіти у молодого фахівця як в усній, так і в письмовій формі.

VI. Обов'язки молодого фахівця

6.1.  У період наставництва молодий спеціаліст зобов'язаний :
• вивчати нормативно-правові  документи, що визначають його діяльність, особливості діяльності школи та функціональні обов'язки за посадою;
• виконувати план професійного становлення у встановлені терміни;
• постійно працювати над підвищенням професійної майстерності, опановувати практичні навички із займаної посади;
• переймати  досвід наставника щодо передових методів  і форм роботи;
• удосконалювати свій загальноосвітній і культурний рівень;
• періодично звітувати про свою роботу перед наставником і головою методичного об'єднання.

VII. Права молодого фахівця

7.1. Молодий спеціаліст має право:
• вносити на розгляд адміністрації закладу пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з наставництвом;
• захищати професійну честь і гідність;
• знайомитися з документами, що містять оцінку його роботи, надавати  щодо них пояснення;
• підвищувати кваліфікацію;
• вимагати конфіденційності дисциплінарного розслідування за винятком випадків, передбачених законом.

VIII. Керівництво роботою наставника

8.1. Організація роботи наставників та контроль їх діяльності покладається на заступника директора.
8.2. Заступник директора  з НВР зобов'язаний :
• представити призначеного молодого фахівця працівникам закладу, оголосити наказ про закріплення за ним наставника;
• створити необхідні умови для спільної роботи молодого фахівця зі своїм наставником;
• відвідати окремі уроки та позакласні заходи з предмета, що проводяться наставником і молодим спеціалістом;
• вивчити, узагальнити і поширити позитивний досвід організації наставництва в освітній установі;
• визначити заходи заохочення наставників.
8.3. Безпосередню відповідальність за роботу наставників з молодими фахівцями несе заступник директора з навчально-виховної роботи.
8.4. Заступник директора з навчально-виховної роботи зобов'язаний:
• розглянути індивідуальний план роботи наставника;
• провести інструктаж наставників і молодих фахівців;
• забезпечити можливість здійснення наставником своїх обов'язків відповідно до цього Положення;
• здійснювати систематичний контроль  за роботою наставника;
• заслухати і затвердити на засіданні МР звіти молодого фахівця і наставника.

IX. Документи, які регламентують наставництво

9.1. До документів, які регламентують діяльність наставників, відносяться:
• Положення  про наставництво;
• наказ  про організацію  роботи з молодими спеціалістами;
• наказ керівника  про організацію  наставництва;
• плани роботи методичної ради з питань наставництва;
• протоколи засідань методичної ради, на яких розглядалися питання наставництва;
• спільні плани роботи  наставників  та молодих спеціалістів;
• методичні рекомендації та огляди щодо передового досвіду проведення роботи з наставництва.
9.2. По закінченні терміну наставництва молодий спеціаліст протягом 10 днів здає заступнику директора  наступні документи:
• звіт молодого фахівця про виконану роботу;
• план професійного становлення з оцінкою наставника і відгук з пропозиціями щодо подальшої роботи молодого фахівця.
9.3. Процес адаптації молодого фахівця до педагогічної діяльності можна вважати закінченим, якщо:
•  проведення занять стало звичним, робота не викликає почуття страху, невпевненості;
• показники якості навченості учнів і рівень навчальних  досягнень  учнів  відповідають критеріям оцінювання.

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454