+38(050) 99-59-454

ЗВІТ

ЛЕСІВ ЙОРДАНИ ЗЕНОВІЇВНИ,

директора Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради ОТГ

Івано-Франківської області

за 2019-2020 н.р.

 

 

              Освітня діяльність у ліцеї в 2019-2020 н.р. здійснювалася відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, чинних законодавчих та нормотивно-правових документів, спрямована на реалізацію державних, регіональних і районних програм у галузі освіти, на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти.

На початку 2019-2020 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- продовжити роботу щодо реалізації завдань концепції «Нова українська школа» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі навчального закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колектива;

- дотримуватися Критеріїв оцінювання навчальних досягнень школярів, Орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти;

- опрацювати результати ЗНО, вжити  заходів щодо успішного засвоєння учнями навчальних програм та підготовки випускників до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- завершити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників ОП.

процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, місячним та тижневим планами.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході реалізації ВСЗЯО.

           Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу. Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, на засіданні Ради ліцею.

 

 

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

 

                 В 2019-2020 навчальному році в закладі навчалося 355 учнів у 18 класах:  І ступінь – 167 (8 класів), ІІ ступінь -155 (8 класів), ІІІ ступінь – 33 учні (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито 2 класи з інклюзивною формою навчання (6 клас, Валько Богдан; 8 клас, Смицнюк Юрій),  одну дошкільну групу з інклюзивним навчанням (Берчук Олексій). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року вибуло 2 учня, і прибуло 2 учні.  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи.  Одним з основних завдань керівництва ліцею  – збереження та наповнення контингенту учнів.

 

 

 

 

 

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2016-2021 н.р.

                

 

Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

2018- 2019            –  41  дитина

Планова мережа дошкільного підрозділу:

2019 -2020            –  40 дітей

2020-2021              –  59 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

 

 

Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2019-2020 н.р.:

 

У дошкільних групах:

Діти з ООП – 1;

Багатодітні сім’ї – 4;

Малозабезпечена сім’я – 1;

Діти переселенців – 1;

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 2;

Діти з кризових сімей – 3 (всі Федорківи);

Діти з малозабезпечених сімей – 1;

 

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 29

                                                5-11 класи – 23 (всього 52);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 16.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювали 2 групи подовженого дня по 30 учнів, для яких було укомплектовано класні кімнати. Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД . Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні отримували безкоштовні сніданки (вартість 12 грн./дит. за кошти сільської ради у І семестрі, а в ІІ семестрі 20 грн/дит. ( 12 грн - кошти сільської ради, 8 грн – кошти батьків), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО, переселенців; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), діти, для яких організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

Якісний і кількісний склад педагогічних працівників Ямницького ліцею

(на кінець 2019/2020 навчального року)

Загальна кількість педпрацівників

 

Спеціаліст

 

І категорія

 

ІІ категорія

Вища категорія

43

12

3

9

19

 

Загальна кількість педагогів

(ЗЗСО)

Кількість педагогів з повним тижневим навантаженням

 

Кількість педагогів з неповним тижневим навантаженням

43

36

7

У 2020 році було проатестовано 8 педагогічних працівників 4 на відповідність займаній посаді, 2 – на присвоєння ІІ категорії, 1 педпрацівникові присвоєно вищу категорію, 1 – присвоєно звання «Старший учитель» , 1 – присвоєно звання «Учитель-методист».

Курсову підготовку педпраціівники проходять відповідно до графіку ІФ ОІППО (30 год/рік), крім того активно займаються самоосвітою. У ліцеї ведеться реєстрація усіх сертифікатів педагогів, вони підшиваються до особових справ.

Результативність надання освітніх послуг

 Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

 

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2019-2020 навчальному році по класах наведено в таблиці.

 

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

4-А

21

5(23,4%)

4-Б

21

8(38%)

5-А

17

5(29,4%)

5-Б

22

3(13,6%)

6

30

3(10%)

7-А

17

0(0%)

7-Б

16

3(18,8%)

8

20

0(0%)

9-А

17

3(17,6%)

9-Б

14

0(0%)

10

17

3(17,6%)

Всього

209

30(14%)

 

 

Показники навчальних досягнень учнів

у 2019-2020 н.р. по предметах:

 

Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

 

4-А клас

Паланиця М.Я.

 

4-Б клас

Королик О.Б.

Укр. мова

 

9,1

8,9

Літературне читання

10

9,6

Математика

 

8,8

8,2

                

 

 Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2019-2020 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,7

8,7

6,2

7,1

7,1

 

 

 

 

8,1

 

6-А

 

7,5

7,8

6,4

6,8

7,6

 

7,9

 

8,4

8

 

6-Б

 

8,38

8,5

7,4

7,6

7,9

 

8,4

 

8,4

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,15

7,55

4,1

4,8

6,2

9,0

6,4

6,65

5,95

6,32

8,05

5,8

8

7,93

7,97

6,1

6,03

7,52

7,07

7,14

7,79

7,07

7,55

8,34

7,55

10

8,4

8,7

6,5

7,6

8,6

9,0

7,4

7,0

8,5

8,6

7,6

  всього

7,8

8,2

5,1

5,42

7,1

7,9

7,5

7,6

6,7

7,8

8,2

6,95

 

Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з основ наук 2019-2020 н. р.

Олімпіада

ПІП учня

Заклад освіти

Місце

Клас

ПІП учителя

Географія

Петрів Оксана Тарасівна

Ямницький ліцей

ІІІ

9

Смицнюк Марія Гнатівна

Екологія

Брикалюк Тетяна Андріївна

Ямницький ліцей

ІІІ

10

Кавка Надія Несторівна

Фізика

Кухарська Вікторія Андріївна

Ямницький ліцей

ІІ

9

Гунчик Олеся Яремівна

Мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка

Гнатишин Софія Олегівна

Ямницький ліцей

І

7

Пачків Оксана Вячеславівна

Яцишин Софія Іванівна

Ямницький ліцей

І

10

Перчик Надія Ярославівна

Конкурс ім. Петра Яцика

Бойчук Софія Романівна

Ямницький ліцей

І

5

Перчик Надія Ярославівна

Гуйван Тетяна Русланівна

Ямницький ліцей

ІІ

9

Лінійчук Тетяна Вікторівна

Гандера Богдана Василівна

Ямницький ліцей

ІІІ

4

Паляниця Мирослава Ярославівна

Українська мова

Гуйван Тетяна Русланівна

Ямницький ліцей

І

9

Лінійчук Тетяна Вікторівна

Економіка

Онищук Андрій Юрійович

Ямницький ліцей

І

10

Кавка Надія Несторівна

Астрономія

Кузів Ольга Вікторівна

Ямницький ліцей

ІІ

10

Лесів Йордана Зеновіївна

Математика

Шозда Катерина Андріївна

Ямницький ліцей

І

7

Вацеба Надія Богданівна

Біологія

 

 

Семочко Юлія Миколаївна

Ямницький ліцей

ІІІ

11

Кавка Надія Несторівна

Трудове навчання (технології)

Кузів Ольга Вікторівна

Ямницький ліцей

І

11

Гунчик Олеся Яремівна

Фицик Максим Сергійович

Ямницький ліцей

ІІ

9

Лесів Анатолій Іванович

Онищук Андрій Юрійович

Ямницький ліцей

ІІІ

11

Лесів Анатолій Іванович

Креслення

Кузів Ольга Вікторівна

Ямницький ліцей

ІІ

10 (9)

Лесів Анатолій Іванович

Конкурс «Як ти знаєш Біблію?»

 

Бойчук Софія Романівна

Ямницький ліцей

І

5

Мельник Олександра Григорівна

Образотворче мистецтво

Гнатишин Софія Олегівна

Ямницький ліцей

ІІ

7

Лесів Анатолій Іванович

 

Переможці  ІІІ (обласного) етапу конкурсів та олімпіад

Конкурс ім. Петра Яцика

Бойчук Софія Романівна

Ямницький ліцей

І

5

Перчик Надія Ярославівна

Василишин Анастасія Тарасівна

Павлівський ліцей

І

3

Метенька Світлана Іванівна

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Тараса Шевченка

Яцишин Софія Іванівна

 

Ямницький ліцей 

10

Перчик Надія Ярославівна

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з української мови

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Боднарчук Анастасія Романівна

7

10

2

Галіпчак Ярослав Романович

7

8

3

Галярник Анастасія Миколаївна

11

10

4

Галярник Тарас Васильович

5

6

5

Довбуш Роман Васильович

11

9

6

Івасюк Ростислав Юрійович

7

7

7

Каляндрук Назар Миколайович

8

8

8

Кедик Дарина Ігорівна

8

8

9

Ковальчук Уляна Іванівна

10

10

10

Когуч Дмитро Миколайович

8

9

11

Лацко Андрій Михайлович

6

8

12

Лябига Роман Зеновійович

6

6

13

Місюга Людмила Романівна

3

4

14

Семочко Юлія Миколаївна

11

11

15

Семченко Роман Денисович

7

5

16

Солтис Тетяна Романівна

8

9

17

Шевченко Богдан Михайлович

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з англійської мови

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

 

 

 

Річна оцінка

1

Боднарчук Анастасія Романівна

6

10

2

Галярник Анастасія Миколаївна

8

10

3

Довбуш Роман Васильович

8

8

4

Ковальчук Уляна Іванівна

9

10

5

Лацко Андрій Михайлович

8

8

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з біології

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Галярник Тарас Васильович

6

6

2

Івасюк Ростислав Юрійович

5

6

3

Місюга Людмила Романівна

3

6

4

Семочко Юлія Миколаївна

10

10

5

Шевченко Богдан Михайлович

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з географії

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Галіпчак Ярослав Романович

9

9

2

Каляндрук Назар Миколайович

6

8

3

Когуч Дмитро Миколайович

9

10

4

Лябига Роман Зеновійович

6

7

5

Семченко Роман Денисович

7

6

6

Солтис Тетяна Романівна

6

10

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з історії України

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Боднарчук Анастасія Романівна

8

11

2

Галярник Тарас Васильович

7

8

3

Довбуш Роман Васильович

9

10

4

Івасюк Ростислав Юрійович

8

11

5

Каляндрук Назар Миколайович

8

11

6

Кедик Дарина Ігорівна

7

9

7

Ковальчук Уляна Іванівна

10

10

8

Лацко Андрій Михайлович

8

9

9

Лябига Роман Зеновійович

7

10

10

Місюга Людмила Романівна

6

6

11

Семченко Роман Денисович

8

8

12

Шевченко Богдан Михайлович

6

5

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з математики

 

 

 

 

 

№ з/п

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

 

 

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Галіпчак Ярослав Романович

5

6

2

Галярник Анастасія Миколаївна

8

9

3

Когуч Дмитро Миколайович

7

8

4

Семочко Юлія Миколаївна

7

9

5

Солтис Тетяна Романівна

4

8

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ

з фізики

 

 

№ з/п

 

Прізвище, ім’я, по батькові

учасника зовнішнього незалежного оцінювання

 

Оцінка за державну підсумкову атестацію

Річна оцінка

1

Кедик Дарина Ігорівна

4

9

 

 

 

 

 

 

Підсумки методичної роботи

Педагогічний колектив продовжував роботу з реалізації методичної теми «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (практичний етап). На засіданні методичної ради було підведено підсумки конструктивно-моделюючого етапу роботи над науково-методичною темою та окреслено наступні напрямки роботи в підсумковому етапі. Упродовж року було опрацьовано методичну літературу, узагальнено напрацювання з даного питання, проведено ряд методичних заходів (семінарів, тренінгів, практичних занять, майстер-класів тощо).

Задля реалізації методичної теми в закладі освіти було проведено методичні декади. Осіння декада (18 листопада – 29 листопада) на тему: «Шляхи реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі» та зимова декада (17 лютого – 28 лютого) на тему: «Удосконалення сучасного уроку засобами інноваційних технологій, методів та прийомів навчання» були спрямовані на всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. В рамках методичних декад було проведено презентаційні уроки, тренінгові заняття, гру-квест та методичний практикум. Заступник директора з навчально-виховної роботи Лінійчук Т.В. організувала та провела гру-квест «Океан педагогічних ідей», яка носила невимушений характер, відзначалася методичною оригінальністю, ініціативністю, наполегливістю та сприяла високій самоорганізації та працездатності педагогів, адже ігрова технологія є одним із найкращих засобів викликати естетичну насолоду від творчого напруження своїх інтелектуальних і фізичних сил. Також Лінійчук Т.В. презентувала педагогічному колективу студію «Особливості уроку в парадигмі сучасного освітнього простору: позиція і кут зору». Змістовним і емоційно наповненим був урок української мови у 10 класі на тему «Антоніми. Синоніми», який підготувала та провела учитель української мови та літератури Перчик Н.Я. Вона вміло застосувала інтерактивні форми та методи роботи, які активізують лексико-граматичні навички усного мовлення з даної теми, формують мовленнєву культуру та компетентність мовця, розвивають вміння аргументовано захищати свою думку. Також Надія Ярославівна провела літературне дійство на тему «Плекаймо мову рідну!» для учителів філологічних дисциплін закладів освіти Ямницької ОТГ. Учителі української мови та літератури Лінійчук Т.В. та Перчик Н.Я. на високому методичному рівні провели учнівську науково-практичну конференцію до 200-річчя від Дня народження Пантелеймона Куліша для учнів 9-10 класів. Креативним та цікавим був урок музичного мистецтва у 5-А класі на тему «Музичні інструменти народів світу», який провела учитель музичного мистецтва Павлів Х.В. На уроці учні узагальнили знання про музичні інструменти  народів світу та познайомилися з особливостями їхнього звучання, розглянули різновиди струнних, духових та ударних інструментів та особливостями їхнього тандему в оркестрі. Учитель математики Тижбір Н.З. провела урок геометрії у 11 класі на тему «Перерізи конуса». Учитель поєднала різноманітні інтерактивні вправи та роботу з інтерактивною панеллю, формуючи математичну компетентність учнів, розвиваючи у них розуміння понять конус, основа конуса, вершина конуса, твірна конуса, висота конуса, прямий конус, вісь конуса, осьовий переріз конуса. Не менш пізнавальним був урок інформатики у 5-А класі на тему «Базові алгоритмічні структури. Лінійні алгоритми», під час якого учні навчилися складати лінійні алгоритми для розв’язування поставленої задачі, записувати та запускати на виконання алгоритми в середовищі виконання алгоритмів. Учитель математики Вацеба Н.Б. провела урок алгебри у 9-А класі на тему: « Нерівність другого степеня з однією змінною» , на якому сформувала в учнів вміння та навички розв’язувати нерівності другого степеня з однією змінною, навчила застосовувати дану тему в нестандартних ситуаціях, удосконалила навички самостійної діяльності учнів; розвинула пізнавальні здібності, уважність; формувала в учнів науковий погляд на матеріальний світ. Береза Т.Д. провела урок математики у 3-А класі на тему «Письмове додавання двоцифрових та трицифрових чисел з двома переходами через розряд», під час якого учитель ознайомила учнів з алгоритмом запису таких прикладів, навчила обчислювати письмово такі приклади, вдосконалила навички усної лічби, розвинула математичну компетентність.

Слід підкреслити, що відповідно до плану роботи ліцею у закладі продовжують реалізовуватися чотири колективних довготривалих проєкти.

Так учителі природничо-математичних дисциплін працюють над проєктом «Використання ІКТ в освітньому процесі. Ефективне використання інтерактивної дошки», метою якого є підвищення компетентності вчителів у сфері інформаційних технологій. Керівник проєкту Вацеба Н.Б. підготувала і провела теоретичні та практичні заняття з використання інтерактивної панелі для педагогів закладів освіти Ямницьцької ОТГ. Такі інтерактивні панелі є Учителі Пачків О.В., Кавка Н.Н., Вацеба Н.Б., Родчин У.М., Ходоровська Н.Б., Тижбір Н.З., Лесів Й.З., Лесів А.І., Лінійчук Т.В., Когуч М.В., Гулага М.Б., Курилів М.Ю. пройшли повторно навчання на Вебінарах та отримали сертифікати mozaBook та mozaWeb.

Вчителі біології, географії, трудового навчання працюють над проєктом  «Навчальна екологічна стежка. Шкільний дендропарк». Вони розробили маршрут екологічної стежки на території ліцею, окреслено ряд заходів щодо розширення маршруту за межі закладу. Шкільний дендропарк поповнився новими видами дерев – посаджено каштани. До роботи над проектом залучаються й учні старших класів. Зокрема продовжується робота з компостування органічних речовин. Нещодавно поданий проект «Екостежка» здобув перемогу на обласному етапі екологічного конкурсу місцевого самоврядування, тому буде реалізовано виготовлення табличок з назвами рослин та QR-кодами з інформацією про заклад освіти. Також планується облаштувати зону відпочинку для молодших школярів «Поляна казок».

Вчителі-словесники працюють над проєктом «Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання на уроках словесності».Свій досвід роботи для учителів над даною темою презентувала вчитель Лінійчук Т.В. та опублікувала в фаховому часописі «Дивослово». Надалі заплановано впровадження даного досвіду іншими вчителями української мови та літератури.

Також продовжується робота над проєктом «Історія Ямницької школи», над яким працюють класні керівники, учителі історії та члени учнівської ліги.  Подано кілька заявок на конкурси проектів шкільних музеїв.

На даний час зібрано фотоархів та записано спогади вчителів-ветеранів та випускників закладу.

Роботу над проєктами буде продовжено у наступному навчальному році.

Робота методичної ради у цьому навчальному році здійснювалась відповідно до плану роботи, на засіданнях були опрацьовані питання щодо реалізації методичної теми закладу, обговорені контрольні зрізи, презентаційні уроки та виховні заходи, які відбувались упродовж року, вибір підручників для учнів 3,7 класів. Вчителі початкових класів та вихователі ГПД продовжують впроваджувати Новий Державний стандарт початкової освіти та ознайомилися з новими методиками компетентністного навчання, пройшовши онлайн-курси у студії онлайн-освіти Educational Era, Рrometheus. Багато учителів-предметників опанували низку онлайн-серверів для організації освітнього процесу під час дистанційного навчання, зокрема використовували Google Classroom, Viber, Zoom, Hangouts, Viber, Padlet, Сlasstime, Мozabook, Оnlinetestpad, Мatematikatests, Learningapps, " На урок", Всеосвіта, YouTube video.

       Більшість вчителів беруть активну участь в роботі Всеукраїнських та обласних тренінгів, семінарів та конференцій. Береза Т.Д. взяла участь у роботі всеукраїнської освітянської серпневої конференції педагогічних працівників у м. Києві. Когуч М.В. взяла активну участь у тренінгу учителів англійської мови пілотних шкіл в м. Києві. Лінійчук Т.В. та Береза Т.Д. взяли участь в нараді для учасників всеукраїнського експерименту «Розроблення та впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». Кавка Н.Н. взяла участь в роботі семінару-практикуму керівників методоб’єднань учителів біології ЗЗСО та нараді координаторів Міжнародної природознавчої гри «Геліантус». Також Надія Несторівна взяла активну участь у майстер-класі для вчителів хімії на тему: «Особливості використання мультимедійної дошки ЗМ Digital Board на уроках хімії». Дуда І.П. взяла участь в роботі семінару «Формування мовної та мовленнєвої компетентності учнів на уроках англійської мови». Заступник директора з виховної роботи Шпільчак Х.В. та учениця 9-А класу Кухарська Вікторія були учасницями тематичного тренінгу «Учнівське самоврядування» програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа». Гулага М.Б., Катамай О.Б., Родчин У.М., П’яста С.Ю. взяли участь в тренінгу з використання методики LEGO у початковій школі. Директор ліцею Лесів Й.З. взяла участь в роботі тренінгу «Антикорупційні механізми в освіті та охороні здоров’я» та навчальному семінарі «Практика та інструменти управління НУШ». Директор Лесів Й.З. та вчителі пілотних 3-х класів Береза Т.Д. та Тимків М.І. були учасниками форуму Всеукраїнського експерименту з теми «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти» у м. Києві у листопаді 2019 року. Коваль І.Я. взяла активну участь в роботі семінару професійного розвитку вчителів за проектом Корпусу Миру СШФ в Україні «Викладання англійської мови як іноземної» в м. Ірпіні. Заступник директора з навчально-виховної роботи Лінійчук Т.В. та учителі початкових класів Береза Т.Д. та Тимків М.І. взяли участь в роботі навчальних семінарів «Практика та інструменти оцінювання: фінський досвід» та «Алгоритм діяльності учителя під час формувального оцінювання». Заступник директора з виховної роботи Шпільчак Х.В., практичний психолог Крута О.М. та соціальний педагог Гергелевич М.Д. взяли участь в роботі семінару-тренінгу «Попередження насилля в закладах освіти». Лінійчук Т.В. брала участь у міжнародному освітньому форумі «Цифрова трасформація освіти» та успішно пройшла навчання в Управлінських студіях для новопризначених керівників ЗЗСО.

           Береза Т.Д. пройшла навчання в авторській творчій майстерні педагогів-новаторів, а її методична розробка «Методичний посібник «Партрнерська взаємодія вчителів і батьків у контексті Нової української школи» пройшла апробацію та схвалена науково-методичною радою Івано-Франківського ОІППО (протокол засідання № 2 від 19 березня 2019 р.)

За участі директора ліцею Лесів Й.З.,заступника директора з ВР Шпільчак Х.В., учителів ліцею, батьків та учасників учнівської ліги відбулося фінальне самооцінювання та підведено підсумки участі ліцею в проєкті шкільних команд з освіти для демократичного громадянства і прав людини в рамках четвертої хвилі Програми підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», спрямованої на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні.

Учителі української мови та літератури Лінійчук Т.В., Пачків О.В., Курилів М.Ю., учитель історії Дерун М.Б., учитель образотворчого мистецтва Лесів А.І. разом із адміністрацією ліцею розпочали участь у проєкті "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність", який реалізує Міністерство освіти і науки України у партнерстві з IREX (Радою міжнародних досліджень та обмінів) та МФБ "Академія української преси" за підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ та справ співдружності націй Великої Британії.

Більшість вчителів беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані Сертифікати на різних освітніх платформах.

Продовжується робота щодо публікацій власних напрацювань.

Пачків О.В. опублікувала конспект уроку на тему «Виражальні можливості числівника. Узагальнення теми» на сайті «Шкільний портал». Лінійчук Т.В. опублікувала методичну розробку у фаховому часописі «Всесвітня література в школах України», яка зайняла ІІ місце конкурсі «Крок у незвідане» та методична розробка «Мотив любові та смерті в романі «Провина зірок» Джона Гріна» зайняла ІІІ місце у номінації «Інноваційний прорив» у ІV щорічному Всеукраїнському конкурсі «Педагог-новатор». Також Тетяна Вікторівна стала переможцем конкурсу «Global Teacher Prize» у номінації «Вибір серцем». За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді та розвиток освіти на Прикарпатті нагороджена Почесною Грамотою голови Івано-Франківської ОДА.

Практичний психолог Крута О.М. впродовж року брала участь у багатьох конференціях та семінарах і опанувала такі теми «Психологічні особливості дітей, які зазнали булінгу», «Використання арт-терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога» (авторська програма Л.В.Підлипної), «Методи і форми супроводу клієнта в арт-терапевтичному процесі» у м. Львові (авторський курс В.Назаревич). Впродовж року психолог здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в ліцеї та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в основній школі»; щомісяця проводила «години психолога» у кожному  класі. Для педагогічних працівників підготувала психолого-педагогічний семінар: «Тимбілдинг: командобудування в педагогічному колективі».

Вчитель української літератури Оксана Пачків стала переможцем літературного конкурсу есеїв «Мій Франко» (164) у серпні 2020р. Вчитель опублікувала свій виступ на V Міжнародній конференції International forum: problems and scientific solutions, що проходила дистанційно 6-8 серпня, Мельбурн, Австралія.

У 2019-2020 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні –Тиждень права, Тиждень мистецтв, Тиждень безпечного Інтернету, Шевченківський тиждень.

Активно велася робота із підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових предметів, конкурсів. Учні стали призерами обласного етапу олімпіад з двох предметів (конкурс ім. Т.Шевченка, конкурс ім.П.Яцика). Переможців ІІІ етапу олімпіад підготувала Перчик Н.Я. Переможців ІІ етапу підготували учителі Пачків О.В., Перчик Н.Я., Смицнюк М.Г., Лінійчук Т.В., Гунчик О.Я., Кавка Н.Н., Лесів А.І., Лесів Й.З., Мельник О.Г., Вацеба Н.Б., Паланиця М.Я.

Щорічно збільшується кількість учнів, які є учасниками та переможцями всеукраїнських дитячих конкурсів з різних предметів. Учениця 10 класу Кузів Ольга під керівництвом Лінійчук Т.В. та Шпільчак Х.В. стала Лауреатом всеукраїнського конкурсу учнівських творчих робіт «Я - журналіст», ініційованого Національним університетом “Острозька академія”.

У 2019-2020 н. р. 23 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник», 32 учнів – у «Колосок», 17 учасників конкурсу «Sunflower». Їх координаторами є вчителі Перчик Н.Я., Кавка Н.Н., Лінійчук Т.В. За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи.

На належному рівні, відкрито і прозоро пройшла атестація педагогічних кадрів Ямницького ліцею. У цьому році вчителям Винник Н.І., Перчик Н.Я. було підтверджено раніше встановлену вищу кваліфікаційну категорію, Вацебі Н.Б. - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Тижбір Н.З., Павлів Х.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Суп М.М., Гринчук Г.Б. за наслідками атестації вважати такими, що відповідають займаній посаді. Перчик Н.Я. присвоєно педагогічне звання «старший учитель», Березі Т.Д. присвоєно педагогічне звання «учитель-методист».

За підсумками методичної роботи у 2019-2020 н. р. випущено  «Методичний вісник - 2020», в якому узагальнено напрацювання вчителів ліцею.

У наступному навчальному році педагогічний колектив продовжить  роботу над методичною темою «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня» (практичний етап).

Методичну роботу у ліцеї буде спрямовано на:

- впровадження пілотного проекту нових освітніх стандартів у початковій школі, напрацювання методичної бази для їх реалізації;
          - забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їхніх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;
           - розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;
           - інформатизацію освіти, вдосконалення бібліотечного та інформаційно-ресурсного забезпечення закладу;
            - реалізацію сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних працівників  відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти; 

- забезпечення належних умов для реалізації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 

Робота ліцею під час карантину.

Використання технологій дистанційного навчання

 

Світова пандемія із аристократичною назвою «Коронавірус» внесла чимало змін у звичний ритм життя багатьох людей, які спершу були спантеличені, а згодом вимушені були пристосовуватися до нових реалій. Найбільш збентеженими, напевно, були учителі, які за короткий проміжок часу опановували новітні технології навчання для організації дистанційного освітнього процесу.

Як комунікувати з учнями? Як провести урок онлайн? Як перевірити засвоєний матеріал? Безліч таких питань терзали душу багатьом педагогам, та головний меседж карантину почуто: «Діджиталізуймося!»

Учителі Ямницького ліцею (Івано-Франківської обл.) організацію дистанційного навчання здійснювали в додатку Coogle Classroom, де опубліковували відео та аудіододатки до уроку, презентації, короткі пояснення до теми, створювали тести та давали рекомендації щодо алгоритму виконання завдань. У цьому ж додатку учні могли ставити питання учителю, отримувати додаткові пояснення нового матеріалу, прикріплювати файли із виконаними завданнями. Уроки освітяни проводили, використовуючи комунікаційне програмне забезпечення, яке об'єднує відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільну спільну роботу з використанням хмарних обчислень, зокрема Zoom та Hangouts. Для методичного наповнення змісту уроку використовували програмне забезпечення таких освітніх платформ, як EdPro, оскільки більшість учителів нашого ліцею пройшли курс навчання, опанували програму mozaBook та переконалися наскільки вона урізноманітнює інструментарій уроків за рахунок численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних можливостей, а також LearningApps, Mobizen, Classtime, Padlet, Мій клас. Для учнів з особливими освітніми потребами учителі також готували спеціальні завдання, щоб не позбавляти їх права на освіту, сприяти їхній «включеності» в освітній процес разом з усіма здобувачами освіти. Практичний психолог щотижня працювала з учнями дистанційно, пропонуючи різні оригінальні арт-терапевтичні техніки (зокрема, coffeе-art – створення картин за допомогою розчину натуральної кави, тістопластика, яка не тільки розвиває дрібну моторику, а й сприяє стимулюванню розумових здібностей, відновлює внутрішній баланс та рівновагу тощо), допомагаючи пізнавати себе через творчість, залишаючись вдома. У дистанційному навчанні важливо також отримувати зворотний зв'язок. Завдяки соціальним мережам та мобільним додаткам учителі та учні комунікували у зручний час.

Карантин сприяв також підвищенню фахового рівня професійної компетентності педагогів, адже креативна команда студії онлайн-освіти EdEra підготувала чимало якісних, а головне - доступних курсів для освітян.

Чимало засідань (педагогічної ради, атестаційної комісії, школи молодого вчителя), виховних заходів (Шевченківські читання, День вишиванки, День матері, Останній дзвоник), проєктів (Самооцінка участі в програмі «Демократична школа», участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність») також відбулося в режимі «Онлайн». Освітній процес вирував яскравістю та насиченістю подій, та нам бракувало щирих дитячих посмішок, щоденних «Добрий день!» по кілька разів, шумних перерв, цікавих мандрівок та живого спілкування. Ми визнали, що дистанційне навчання мало й ряд недоліків:

 • Технічна можливість здобувачів освіти брати участь у дистанційному навчанні (наявність/відсутність Інтернету або його низька якість, повільне завантаження сторінок, проблеми з переглядом контенту тощо);
 • Надмірна залученість батьків в освітній процес, особливо допомога молодшим учням 1-4 класів, які технічного ще не спроможні впоратися без допомоги дорослих;
 • Візуальний зв'язок між учнем та учителем;
 • Мотивація та самоорганізація учнів;
 • Веселі перерви з однокласниками, рухливі ігри, активне спілкування.

 

Підсумки виховної роботи

Виховна робота у 2019/2020 року була спрямована на реалізацію наступних завдань:

- формування свідомого громадянина, патріота рідної землі;

- утвердження національної самоідентичності учнів, прагнення їх до самоосвіти і саморозвитку;

- формування системи загальнолюдських та національних цінностей.

Педагогічний  колектив  створює сприятливі  умови  поліпшення рівня  виховного процесу, плідно працює над виховною  проблемою  «Національно-патріотичне  виховання - основа духовного  розвитку  особистості».  Для  реалізації  проблемної  теми  було  розроблено  план  виховної  роботи, який  охоплює всі  напрями  виховання,  включає  в себе календарні,  традиційні  шкільні свята,  різноманітні  заходи  щодо втілення  державних,  обласних  і  районних  програм  виховання  молоді.

На  позакласних  заходах  класні  керівники  виховують  національну  самосвідомість,  патріотизм,  формують  фізичну  та  екологічну  культуру,  здоровий  спосіб  життя, та розвиток творчої особистості.

Впродовж року у ліцеї  були проведені виховні заходи та акції, тематика яких охоплювала всі напрямки виховання в сучасній школі: ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до себе.

Доброю традицією в ліцеї є початок робочого тижня з виконання гімну України, вшанування хвилиною мовчання загиблих воїнів та молитви за мир та спокій в нашій державі.

У вересні 2019 року до 200 – річчя з дня народження геніальної постаті  Пантелеймона Куліша впродовж тижня у Ямницькому ліцеї були проведені заходи, присвячені відзначенню ювілейної дати. Вчитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. провела літературну годину «Багатогранний письменницький скарб Пантелеймона Куліша» для учнів 9-А класу, акцентуючи на тому, що сьогодні цього письменника в нашій державі називають носієм національного відродження, народності та демократизму. Цікавою та захопливою для старшокласників стала віртуальна подорож в історико-меморіальний музей-заповідник «Ганнина Пустинь», під час якої вчитель нагадала, що Куліш - автор першого українського фонетичного правопису, українського букваря та першої "Граматики" для навчання дітей рідній мові, сучасник Тараса Шевченка й один із ініціаторів створення Кирило-Мефодіївського братства, переклав на українську мову Біблію, твори Шекспіра та Байрона. Вчитель української мови та літератури Перчик Надія Ярославівна провела урок-конференцію на тему: «Могутній майстер української мови й творець українського правопису, благородний поет та перекладач – П.Куліш» для учнів 10 класу, метою якого було розкрити велич та багатогранність таланту П.Куліша. З книжковими фондами та друкованими матеріалами, які висвітлюють життєвий та творчий шлях Пантелеймона Куліша, дослідженнями його літературної спадщини ознайомила учнів бібліотекар ліцею Обух Віра Андріївна.

Наприкінці вересня, 20.09, в нашому ліцеї відбулись демократичні вибори президента Учнівської Ліги. Ним стала учениця 10 класу Гураль Анастасія. 23 вересня 2019 року, відповідно до традицій елітних шкіл Галичини, Анастасія виголосила присягу Президента Учнівської Ліги, відбулась своєрідна інавгурація лідера. На хвилі демократичних ініціатив 26 вересня Учнівська Ліга організувала атмосферне чаювання за грою “Країна гідності” для молодих людей, спрямованою на підвищення обізнаності про соціальні права, громадянство та соціальну політику.

         Також у вересні відбулось засідання Ради ліцею, на якому затвердили склад Ради (батьки, класні керівники та старости 5-11 класів). Головою ради було обрано маму десякласниці Яневич Л.В., заступником – ученицю 10 класу Гураль Анастасію, секретарем – Пачків О.В., класного керівника 8 класу. Урочистим моментом зібрання стало підписання Меморандум про співпрацю між усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, учнями та батьками. Принцип даного документу: діалог-взаємодія-взаємоповага. Цей документ має на меті спростити комунікацію між усіма учасниками освітнього процесу та впроваджувати демократичне ухвалення рішень у ліцеї.

         У рамках Олімпійського тижня відбулись вересневі змагання між учнями сьомих класів під керівництвом Презляти І.П. та Стегницької О.Ю., як підготовчий етап перед «Малими Олімпійськими  іграми серед закладів освіти Ямницької ОТГ». Змагання були насиченими, цікавими та змістовними, а учні з гарним настроєм та масою позитивних емоцій активно брали участь у конкурсах.

         Завершився місяць вересень святковим концертом до Дня дошкілля у дошкільному підрозділі Ямницького ліцею.

Другий місяць осені розпочався з особливої дати 1 жовтня – Всеукраїнський день бібліотек, урочисто відбулась традиційна посвята у читачі під керівництвом завідуючої шкільною бібліотекою Обух В.А., яка дала добрі настанови майбутнім читачам. До читацької сім’ї приєднались другокласники. Їхні наставники Катамай О.Б. та Гулага М.Б. приготували цікаві випробування, загадки та відеофрагменти про правила поведінки у бібліотеці.

2 жовтня разом з навчальними закладами з усієї України ліцеїсти підтримали акцію «Щаслива лапа» і встановили новий Національний рекорд  «Найбільша кількість уроків добра».

4 жовтня педагоги Ямницького ліцею отримали щирі вітання з нагоди професійного свята. Вся шкільна родина - від першокласників до одинадцятикласників - щиро дарували свої вітання вчителям ліцею. Класний керівник 11 класу Когуч М.В., заступник директора з виховної роботи Шпільчак Х.В. та учні 11 класу підготували святкову програму й подарували неймовірну атмосферу свята, кожен з присутніх мав змогу відчути, що вчителі важливі.

У перший тиждень жовтня учні сьомих класів взяли участь у розіграші конструктора "IO Blocks Guidecraft від AFK-DISTRIBUTION, створивши соціальні реклами та постери на тему “Healthy School”.

З 07 по 11 жовтня у ліцеї пройшов Всеукраїнський тиждень протидії булінгу під гаслом «Зупинимо булінг разом».

Упродовж тижня роботи з учнями та педагогами практичний психолог Крута О.М. та соціальний педагог Гергелевич М.Д проводили наступні заходи:

- профілактичні тренінгові заняття: «Обери безпечний шлях», «Як приборкати власних драконів», «Жити в мирі та злагоді», «Я та інші», «Розкажи про насильство», «Толерантність – крок до гуманності»;

- бесіди з учнями: «Зупинимо булінг разом»,

- групові консультації педагогів: «Технології реагування працівників школи на виявлення або встановлення фактів булінгу», «Поради вчителю, який став об’єктом булінгу»;

- здійснювалась діагностика учнів щодо виявлення негативних явищ, негативного емоційного стану або булінгу у школі (методика"Мапа школи");

- кінотренінг: «Усі ми різні – усі ми рівні», перегляд та аналіз фільму «Цирк Батерфляй».

З 13 по 15 жовтня ,наша команда, у складі Вікторії Кухарської (учениці 9-го класу) та Христини Шпільчак (заступника директора з виховної роботи), відвідала тренінги Демократичної школи (м.Львів),отримавши колосальний досвід у формуванні учнівського самоврядування.

Напередодні 14 жовтня - Дня захисника України, Дня Українського козацтва та 77-ої річниці створення Української Повстанської Армії, учасники Учнівської Ліги із педагогом-організатором Деркач Н.Д. традиційно відвідали репресованих воїнів ОУН-УПА ,зокрема, воїна УПА, ямничанина Ярослава Козуня. Діти мали нагоду поспілкуватися з очевидцем іторичних подій, почути з перших вуст про події Другої світової війни, переглянути фото.  Зустріч з такою людиною, яка впродовж всього свого життя не припиняла боротьбу за вільну Україну зі зброєю в руках в лавах УПА, залишила у дітей багато вражень.

16 жовтня 2019 року відбувся спортивний захід, організований спільно відділом освіти та відділом культури, молоді та спорту Ямницького ОТГ. Перемогу на Малих олімпійських іграх 2019 почесно здобула команда Ямницького ліцею.

18 жовтня відбувся урочистий захід під керівництвом заступника директора з виховної роботи Шпільчак Х.В. присвячений Дню Українського козацтва,свята всіх представників славетного лицарського роду та свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Для налагодження міжнародної співпраці та з метою популяризації Ямницького ліцею у жовтні було створено ролик-рекламу навчального закладу.

Учасниками гуртка хореографія ( керівник Т.Почіль) у мережу інтернет запущено флешмоб “Книги оживають”, в рамках місяця бібліотек.

Щодо екскурсійних поїздок, які відбулись в рамках тематичних програм НУШ:

3-А,3-Б (класні керівники Тимків М.І., Береза Т.Д.) – Музей мистецтв Прикарпаття;

1-Б (класний керівник Родчин У.М.) – Центр реабілітації та реінтродукції диких тварин у Галицькому національному природному парку;

2-А (класний керівник Гулага М.Б.) – Наукове містечко “Нова енергія”, м.Івано-Франківськ.

З метою проведення цілеспрямованої роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання бережливого ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності було проведено ряд заходів( період з 21 по 25 жовтня 2019 року). Класні керівники впродовж тижня провели години спілкування з безпеки життєдіяльності. Для учнів 1-2 класів заступник директора з НВР Лінійчук Т.В. підготувала та провела практичне заняття “Я – компетентний пішохід”, медична сестра ліцею Дем’янюк Н.Д. провела практичне заняття “Як вберегтись від травм”. Учні 5-х класів взяли участь у вікторині “Обережно,вогонь!”,яку для них провела Шпільчак Х.В., заступник директора з ВР. Учні 7-9 класів переглянули фільм “Правила безпеки – правила життя”. 24 жовтня за поданим сигналом тривоги через радіовузол було відпрацьовано евакуацію усіх учасників освітнього процесу.

У другій половині жовтня команда учнів Ямницького ліцею (хлопці 9-11 класів) під керівництвом учителя Захисту Вітчизни Берези Мирослава Теодозійовича взяла участь у спартакіаді з військово-прикладних видів спорту (м.Тисмениця).

27 жовтня відбулися військово-тактичні навчання “Осінь-2019“, які для учнів Ямницького ліцею, учасників військово-патріотичного гуртка “Джура“, вже вкотре провели учасники АТО Рега Володимир, Самсонов Тарас, Кабанов Адрій. Незважаючи на складні погодні умови, юнаки з великим захопленням відпрацьовували навики ведення розвідувальних дій та умовного знешкодження розвідувально-диверсійних груп. Особливо цікаво був проведений поєдинок між дорослими учасниками та учнями ліцею, де кожна група застосувала багато тактичних прийомів та військових хитрощів.

В Ямницькому ліцеї 6 листопада 2019 року відбулась чергова зустріч з тренерами програми «Демократична школа» Олександром Фомічовим та Наталею Герасим. Зустріч минула у затишній і дружній атмосфері. У залі зібрались всі члени новообраної Учнівської Ліги (орган учнівського самоврядування ліцею), батьки та вчителі. Учні поділилися враженнями від нещодавно проведених виборів Президента Учнівської Ліги, а батьки розповіли про ті питання, які їм вдалося обговорити на першому засіданні Ради ліцею. Надалі тренери провели дві тренінгові сесії на теми «Профілактика та протидія булінгу», «Проєктна діяльність у шкільному житті». Завдяки цікавим інтерактивним вправам всі присутні навчилися як успішно реалізовувати проєкти. Інсценізуючи типові ситуації прояву булінгу в освітньому середовищі, члени учнівського самоврядування мали можливість побувати в ролі дорослих і навчитися запобігати його проявам. Іноді варто обмінятися життєвими ролями, щоб краще розуміти один одного, швидше досягати взаєморозуміння.

Напередодні Дня української мови та писемності, 8 листопада учні та учителі Ямницького ліцею долучились до ХІХ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який не має на меті перевірку грамотності,а задуманий як своєрідний флешмоб - єднання навколо рідної мови. Також ввечері 8 листопада відбулось феєричне шоу краси та талантів “Осінній бал 2019”, організований заступником директора з ВР Шпільчак Х.В.. Конкурсантки взяли участь у 5-ти випробуваннях .Оцінювало виступи компетентне журі. Родзинкою шоу-програми вечора стали виступи талановитих ліцеїсток Марти Пачків, Оксани Петрів та Ангеліни Підгаєцької.

13 листопада – у Всесвітній день доброти відбувся благодійний ярмарок, зібрані кошти з якого будуть направлені на лікування та реабілітацію учня 3-А класу Максима П’ятничука та колишньго вчителя хімії Якуца Олега. Було зібрано 27075 гривень.

Також 13 листопада відбулась зустріч представників Учнівської Ліги, Демко та Олега Серняка, тренера Програми підтримки освітніх реформ в Україні, розкрито тему фейкової інформації та підтримано Всеукраїнську акцію “РОЗВИВАЙ УКРАЇНСЬКУ! ЩЕБЕЧИ СОЛОВ’ЇНОЮ!” до Дня української мови та писемності.

Барвисте свято осені, яке відбулось 15 листопада у дошкільному підрозділі Ямницького ліцею подарувало неймовірні емоції та сповнило наснагою до навчання, як вихованців так і вихователів.

21 листопада в нашій країні відзначається Революція гідності. З нагоди цієї пам’ятної дати заступник директора з виховної роботи разом з членами Учнівської Ліги підготували фотодокументальну виставку, на перервах по радіовузлу лунали мелодії буремного Майдану, а для старшокласників відбувся перегляд фільму «Майдан. Перезавантаження», на якому ми мали змогу пригадати хронологію подій революції.

До Всеукраїнського Дня пам’яті жертв голодомору в нашому ліцеї було проведено акцію «Запали свічку пам’яті». Ранок розпочався із загальношкільної молитви, вчитель правознавства Дерун М.Б. провів короткий екскурс головними віхами нашої трагічної історії, класними керівниками було проведено ряд виховних бесід на дану тематику.

Наприкінці листопада, а саме ввечері 22.11, заступником з виховної роботи Шпільчак Х.В. спільно з ГО “Молодіжний альянс Ямниці”, за сприяння директора ліцею Й.З. Лесів було вперше проведено молодіжний  культурний захід “N-JOY”. Вечір був скерований на нестандартне проведення вільного часу молодими людьми, що передбачало лекторій, настільні ігри, фільми, караоке та кенді-бар.

З 25 листопада у Ямницькому ліцеї запрацювала скринька довіри Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., стоворена ЗДВР Шпільчак Х.В.

         Третього місяця осені відбулись такі екскурсії:

1-А,1-Б – в рамках тематичного тижня «Театр» відвідали Драмтеатр ім.І.Франка;

2-А,2-Б -  учні ознайомилися з експозиційними відділами історії, природи, народного мистецтва та археології Краєзнавчого музею м. Івано-Франківська.

         Завершилась осінь проведенням самооцінки закладу щодо реалізації поставлених цілей та впровадження “Історії змін” у рамках проєкту Демократична школа під керівництвом тренерів Олександра Фомічова та Ірини Серняк. Завдяки детальному аналізу ми побачили сильні та слабкі сторони роботи, а завдяки конструктивній критиці налаштувались на вдосконалення праці.

Традиційно в грудні ми долучаємося до акції «16 днів проти насильства». Під час цієї акції було проведено чимало заходів практичним психологом Крутою О.М. та соціальним педагогом Гергелевич М.Д. В рамках Тижня права вчителем правознавства Деруном М.Б. проведено цікаві пізнавальні тренінги “Права дитини. Асамблея ООН”.

6 грудня до Дня української хустки всіма чарівними представницями жіноцтва було підтримано флешмоб “#жінкаухустці”.

Цьогоріч Свято Миколая пройшло у ритмі інтерактивної вистави, бо святий Миколай(о.Ярослав Рожак) разом з ангелами-помічницями завітав у кожен клас, а також дошкільний підрозділ Ямницького ліцею. А учасники гуртків Ямницького ліцею приготували казковий сюрприз святому Миколаю та маленьким ліцеїстам. Родзинкою свята став феєричний мюзикл «Казка про хвости...», який презентували вихованці гуртка Вокал( молодша група),керівник Гринчук Галина Богданівна.

У грудні було організовано такі екскурсії:

ліцеїсти 2-А класу разом зі своєю наставницею М.Б.Гулагою відвідали Івано-Франківський хлібокомбінат;

учні 2-Б класу під керівництвом наставника Катамай О.Б.,17.12.19, відвідали новорічне STEM шоу.

Останній тиждень грудня у плані виховної роботи був дуже насиченим та цікавим, 24.12,26.12,27.12 – відбулись новорічно-різдвяні свята. Класні керівники 1-4 класів підготували традиційні новорічні ранки-привітання, що реалізувало виховні цілі та продемонструвало творчий потенціал учнів. Конкурсна програма 5-7 класів була змістовною, цікавою, пізнавальною для дітей та розважальною для батьків. Для 8-11 класів було організовано конкурсну програму “БАТЛ –ВЕРТЕПІВ 2020”, що мала неабиякий успіх серед глядачів. Переможець конкурсу – 8 клас (класний керівник Пачків О.В.), визначений інтернет голосуванням на сторінці у ФБ Ямницького ліцею.

Гучною колядою звеселяли серця керівництва Ямницької ОТГ, ПАТ “Івано-Франківськцемент” вихованки гуртка “Вокал” (старша група), під керівництвом Павлів Х.В. Хотілося б зазначити, що цьогоріч ліцеїсти спільно з ГО “Молодіжний альянс Ямниця” почали відродження давньої традиції – вертепу, зібрані кошти молодь пожертвувала на благодійність.

22 січня на День Соборності України учні та учителі Ямницького ліцею активно долучилися до акції "Українська хвиля" - утворення "живого ланцюга" єднання, який згуртовує людей в ім'я процвітання незалежної демократичної та могутньої України, надійної запоруки добробуту та щасливого й мирного життя її народу. Учнівська ліга підготували та завантажили в мережу тематичний відеоролик “Будьмо єдині!”.

31 січня учні 9-11 класів та учителі мали змогу естетично насолодитися спілкуванням із відомою сучасною українською письменницею Оксана Кузів та причаститися її Словом, колоритним і пристрасним, яке здатне зцілити, розрадити, підтримати, звеселити і навіть спопелити... На зустрічі Оксана Кузів презентувала одразу три новинки: «Задивлена в небо», «Собача любов» та «Єнчий світ». Приємний подарунком для пані Оксани став виступ вокального ансамблю дівчат під керівництвом Христина Павлів та поезія від Соломії Козогін.

6 лютого молодші школярі підтримали Всеукраїнську акцію “День читання вголос”.

21 лютого у Міжнародний день рідної мови ліцеїсти взяли участь у цікавих вікторинах та квестах , які організували учителі-філологи.

27 лютого учні 2-х класів Ямницького ліцею разом з класними керівниками пізнавали світ хімії в лабораторії Кафедри хімії середовища та хімічної освіти Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, а також безпосередньо стали учасниками хімічних експериментів.

Лютий завершився розважальним вечором «День закоханих», який  підготували та провели учні 10 класу, свято було сповнене атмосферою витонченості, грації та легкої шкільної закоханості.

Останньої зимової суботи у Ямницькому ліцеї відбувся цікавий захід “N-Joy 2.0”, який громадська організація «Молодіжний альянс Ямниці» спільно з адміністрацією ліцею уже вдруге провели для старшокласників та активної молоді Ямниці, з метою корисного відпочинку на дозвіллі.

Березень розпочався Тижнем мистецтв, а саме фотоконкурсом «Яскрава мить шкільного життя» у якому взяли участь учні 4-10 класів.

3 березня відбулась тематична весела перерва «Rock'n'roll party» під керівництвом Г.Б.Гринчук ( учитель вокалу), а також танцювальний флешмоб «Діти - надія України»(учитель хореографії Т.С.Почіль). 4 березня проведено караоке змагання «Голос ліцею», яке підготувала та провела учитель музики Павлів Х.В. Протягом Тижня мистецтв тривала художня виставка робіт «Біблійні мотиви» (керівник, учитель образотворчого мистецтва Лесів А.І).

5 березня учні 5-Б класу провели літературне дійство "»Плекаймо мову рідну !» під керівництвом класного керівника Перчик Н.Я.

6 березня у Ямницькій об’єднаній громаді відбувся конкурс читців поезії Тараса Григоровича Шевченка,  присвячений 206-й річниці від дня народження Великого Кобзаря у якому взяли активну участь учні ліцею.

Оцінювало конкурсантів кваліфіковане журі: в.о. начальника відділу культури, молоді та спорту Марта Вацеба, головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту Наталія Сагітова, заступник директора з виховної роботи Ямницького ліцею Христина Жовнір, вчитель української мови та літератури, заступник директора з навчально-виховної роботи Ямницького ліцею Тетяна Лінійчук.

У першій віковій категорії перше місце розділили Ірина Дорофєєва і Марія Дерун з Ямниці.  У другій віковій категорії перше місце зайняла   ямничанка Тетяна Деркач.   А найвищу нагороду – Гран-прі отримала учасниця із с. Ямниця Оксана Пачків (учитель української мови та літератури), вразивши журі і глядачів своїм декламуванням та акторською майстерністю.

З 12 березня освітній процес було призупинено через пандемію COVID-19 і ми розпочали непростий, але цікавий етап освоєння дистанційного навчання. Проведено ряд тематичних бесід з класними керівниками та учнями щодо запобігання поширенню коронавірусу в Ямницькій ОТГ. Організація освітнього процесу здійснювалась через у додатку Google Classroom, де вчителі публікували аудіо-, та відеоматеріали до уроків, створювали презентації, таблиці, тестові форми для перевірки засвоєних учнями знань. А учні у свою чергу могли надіслати виконані домашні завдання чи свої запитання. Онлайн уроки педагоги проводили через додатки Zoom, Hangouts; вони використовували програмне забезпечення EdPro, LearningApps, Mobizen, Мій клас, Classtime, Padlet для проведення уроків. Для комунікації та зворотнього зв’язку використовували  Viber, Facebook, Messenger та телефон.

За період карантину ліцеїсти активно підтри «Антинудно! Всесвітній день книги 2020», «Читання Шевченкового Кобзаря (180 років з часу першого виходу друкованого видання)», «З Днем матері!», «Україно, моя вишиванко! (День вишиванки 2020)».

14 травня 2020 року, Ямницький ліцей розпочинає участь у проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який реалізує Міністерство освіти і науки України у партнерстві з IREX (Радою міжнародних досліджень та обмінів) та МФБ «Академія української преси» за підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ та справ співдружності націй Великої Британії. Проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» направлений на здобуття учнями навичок критичного сприйняття інформації , а також інтеграцію медійної грамотності до програм загальної середньої освіти. Учасниками проєкту з травня 2020 року є 256 шкіл України серед яких і наш освітній заклад.

19 травня 2020 року ініціативна група «Демократична команда Дем_Ко» пройшла фінальне самооцінювання участі в проєкті «Демократична школа», продемонструвавши у більшості категорій «поглиблений» рівень. Самооцінка - це глибокий наскрізний аналіз, і лише він запорука розвитку, руху вперед та самоосвіти. За час проєкту ліцей зазнав суттєвих демократичних змін, а саме:

 • переформатовано учнівське самоврядування, шляхом демократичних виборів - Учнівська ліга;
 • створено Раду ліцею, до якої увійшли учні/батьки/педагоги;
 • введено у систему роботи навчальних дисциплін ОПЛ/ОДГ , які викладені у Хартії з освіти для демократичного громадянства та прав людини;
 • налагоджено тісну співпрацю з ГО «Молодіжний альянс Ямниця», органами місцевого самоврядування ;
 • взаємини формуються на правах рівності та відкритості;
 • ми отримали потенціал та інструменти здійснення своїх задумів і прямуємо до нових звершень.

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог, ці діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З проблемними підлітками регулярно працює Рада профілактики правопорушень.

Впродовж року у ліцею діяли такі гуртки: хореографія (Почіль Тетяна Сергіївна), Джура (Береза Мирослав Теодозійович), хор дівчат (середня та старша вікові групи, худ.керівник Павлів Х.В.), вокал( молодша група, худ.керівник Гринчук Г.Б.).

Слід зазначити, що вихованці гуртка «Ансамбль  дівчат» брали участь у більшості шкільних заходів та заходів об’єднаної територіальної громади.

 

На завершення навчального року заступник з виховної роботи підготувала відеоролик- інтерв’ю «Останній дзвоник 2020», класний ке» для випускників.

 Заходи і поставлені завдання, передбачені у плані виховної роботи на ІI семестр виконані не в повному обсязі. Підсумки про вищеназвані проведені виховні заходи висвітлювались  на офіційному сайті Ямницького ліцею, у газеті «Ямниця» та в соціальній мережі Facebook.

 

Аналіз роботи

дошкільного підрозділу Ямницького ліцею  за 2019/2020 навчальний рік

 

         Упродовж 2019-2020 навч. року освітньо-виховний  процес дошкільного підрозділу був спрямований на вирішення головних методичних завдань:

 1. Формування соціальної компетентності особистості здобувачів освіти.
 2. Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку.
 3. Формування екологічної компетентності шляхом експериментально- дослідницької діяльності дошкільників та виховання екологічно доцільної поведінки дітей.
 4. Удосконалення роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку, актуалізація питань безпеки життєдіяльності.
 5. Продовження роботи з підвищення якості дошкільної освіти через впровадження сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

        

 1. Методична робота у дошкільному підрозділі

 

      Протягом 2019-2020 навч. року у дошкільному підрозділі з метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів було проведено методичні наради, консультації, взаємовідвідування занять, семінари  на актуальні теми у сучасній дошкільній педагогіці, а саме:

 • «Адаптація дітей до умов закладу»;
 • «Імідж дошкільного закладу»;
 • «Розвиток емоційного інтелекту дітей дошкільного віку»;
 • «Роль гри у розвитку творчих здібностей старших дошкільнят»;
 • «Формування екологічної культури особистості дитини»;
 • «Естетика харчування дітей та виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку».

          Для роботи педагогами було опрацьовано новинки методичної літератури, виготовлено наочні роздаткові матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Під час дистанційного навчання багато часу

 

II.Освітньо-виховна робота

   Освітньо-виховний процес здійснювався на основі річного та календарних планів за програмою «Впевнений старт» (за ред. Т.О. Піроженко), методичних рекомендацій МОН України, ОІППО, методичних  розробок  педагогів-практиків.    Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у  підрозділі на 2019/2020 навчальний рік були спрямовані на забезпечення становлення і гармонійного розвитку здобувачів освіти, зорієнтовані на активізацію творчого потенціалу дітей, визначені з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного  розвитку  дітей,  формування  їхнього  фізичного та  психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства.

       Формування зрілості та готовності дитини до навчання в школі здійснюється здійснюється через специфічно дитячі види діяльності, які формують відповідні життєві компетентності. Комунікативна діяльність розуміється як вид діяльності, в якому формуються та розвиваються комунікативні навички. Для розвитку пізнавальної активності дітей вихователі вдаються до пізнавально-дослідницької діяльності, враховують індивідуальні і вікові особливості кожної дитини. Педагоги активно використовують ігрові методи у освітньо-виховному процесі, що дає позитивні результати.  Для розвитку господарсько-побутової діяльності педагоги формують у дітей елементарні реалістичні знання про світ, самого себе, природу, людей, прищеплюють навички  практичного життя, формують установку на успіх, виховують почуття відповідальності, самоповаги, підкреслюють важливість самостійності, самодисципліни, власного досвіду дитини. Художньо-естетична діяльність  здійснюється через образотворчу, театралізовану та музичну діяльності,  забезпечує достатній  рівень естетичного розвитку. У роботі з музичного виховання використовуються  різні види діяльності: ігри-драматизації, інсценівки, театралізовані дійства, розваги і свята, до яких залучаються не тільки діти, а й  працівники підрозділу та батьки. Показником розвитку є результати музично-естетичної роботи дітей та їхня мистецька активність. Великого значення педагоги надають соціально-моральному та особистісному  розвитку  дошкільнят. Звичайно, провідним видом діяльності дітей дошкільного віку є ігрова діяльність, яка є провідною в усіх видах діяльності.

III.Аналіз результатів освітнього процесу.

У  січні та березні 2020 року було  проведено перевірку вивчення  розвитку дітей за розділами «Пізнавально-дослідницька діяльність (елементарні математичні уявлення)» та «Мовленнєва діяльність», проведено обстеження фізичного розвитку  дітей та виховання культурно-гігієнічних навичок.     Також проводилась діагностика рівня знань дітей, особливу увагу приділено готовності дітей до школи.

     За розділом «Пізнавально-дослідницька діяльність (елементарні математичні уявлення)» проведено перевірку засвоєння дітьми  базового рівня  знань умінь і навичок . В ході перевірки було охоплено  17 дітей 6-го року життя  групи «Веселка» (вихователі Суп М.М., Тодось Н.В.) та 15 дітей групи «Дзвіночок» (вихователі Бибик О.А. та Суп М.М.) 

Аналіз проводився за наступними показниками:

 • Елементи лічби;
 • Геометричні фігури;
 • Орієнтування у просторі
 • Величина;
 • Часові поняття.

Перевірка знань проводилась за рівнями: високий, середній, низький.

 

гр.«Дзвіночок»

Рівень знань

 

Високий

Середній

Низький

Елементи лічби (кількість дітей)

12

3

0

Геометричні фігури

(кількість дітей)

14

1

0

Орієнтування в прсторі

(кількість дітей)

12

3

0

Часові поняття

(кількість дітей)

9

6

0

        

гр. «Веселка»

Рівень знань

 

Високий

Середній

Низький

Елементи лічби (кількість дітей)

15

2

0

Геометричні фігури

(кількість дітей)

13

4

0

Орієнтування в прсторі

(кількість дітей)

15

2

0

Часові поняття

(кількість дітей)

12

5

0

 

       Згідно проведеного аналізу можна зробити висновок, що найкраще діти засвоїли показник «Елементи лічби»,  а  на нижчому рівні   «Часові поняття», на що слід звернути увагу педагогам у майбутньому.    

        За   розділом «Мовленнєва діяльність» також  було проведено перевірку засвоєння дітьми базового рівня  знань умінь і навичок , перевіркою охоплено 32  дитини 6-го року життя груп «Дзвіночок» та «Веселка».        

Аналіз проводився за наступними показниками:

 • Виразність мовлення;
 • Граматична будова мовлення;
 • Монологічне мовлення;
 • Спілкування.

Перевірка знань проводилась за рівнями: високий, середній, низький.

       

гр.«Дзвіночок»

Рівень знань

 

Високий

Середній

Низький

Виразність мовлення (кількість дітей)

8

7

0

Граматична будова мовлення (кількість дітей)

9

6

0

Монологічне мовлення (кількість дітей)

7

6

1

Спілкування (кількість дітей)

11

3

1

 

гр. «Веселка»

Рівень знань

 

Високий

Середній

Низький

Виразність мовлення (кількість дітей)

9

5

3

Граматична будова мовлення (кількість дітей)

15

2

0

Монологічне  мовлення (кількість дітей)

9

5

3

Спілкування (кількість дітей)

14

3

0

 

        Згідно цього аналізу можна зробити висновок, що педагогам потрібно більше уваги приділяти в роботі з дітьми показникам «Виразність мовлення» та «Монологічне мовлення».

          Для оцінки стану здоров’я та рівня фізичного розвитку дошкільнят    в січні 2020 р. проводилося обстеження фізичної підготовки дітей  з урахуванням запропонованих середніх показників розвитку основних рухів дітей дошкільного віку. Обстеження охопило всіх дітей груп  «Веселка» та «Дзвіночок»,  всього 45 дітей. Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку здоров'язберігальної, рухової діяльності дошкільників. Результати обстеження рухової діяльності дітей вихователями Бибик О.А., Суп М.М., Тодось Н.В, медичною сестрою Дем’янюк Н.В. показали наступні результати:

№з/п

Група

Всього

дітей:

Добра

рухова підготовленість

Задовільна рухова підготовленість

Недостатня рухова підготовленість

по списку

обстеже-но

1

«Веселка»

22

22

16

6

0

2

«Дзвіночок»

23

23

19

4

0

 

   Відповідно до Положення про надання додаткових освітніх послуг в НУВГП розроблено згідно із Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/758/902 від 23.07.10 р. «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами»  впродовж першого півріччя 2019-2020 навч. року  в дошкільних групах були організовані заняття з англійської мови (учитель  Паньчишак І.П.).  Заняття проводились 2 рази на тиждень,  тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, наповнюваність гурткових груп 10 – 12 дітей.

.Відвідуваність груп дітьми:

Місяць

Група

Відвідуваність,%

Відвідуваність середньо кількісна,

дітоднів

Вересень

«Веселка»

75

16

«Дзвіночок»

57

13

Жовтень

«Веселка»

81

18

«Дзвіночок»

77

16

Листопад

«Веселка»

80

17

«Дзвіночок»

81

17

Грудень

«Веселка»

74

16

«Дзвіночок»

81

17

Січень

«Веселка»

65

12

«Дзвіночок»

63

14

Лютий

«Веселка»

73

11

«Дзвіночок»

65

16

Березень

«Веселка»

87

19

«Дзвіночок»

80

18

 

     Таким чином, у 2019-2020 навч.році загальна відвідуваність здобувачів освіти дошкільного підрозділу Ямницького ліцею за 7 місяців становить 74%:

 • у групі «Веселка» з кількістю 22 дітей – 76%;
 • у групі «Дзвіночок» з кількістю 23дітей – 72%.

    Найменша відвідуваність   в групі «Веселка» була в січні  - 65%; в групі «Дзвіночок» у вересні - 57%

  Найбільша –  у групі «Веселка»   у березні – 87%, а в групі «Дзвіночок» –  в листопаді та грудні –  81%.

Захворюваність (% від пропущених дітоднів)

 

Місяць

Група

% захворюваності

Вересень

«Веселка»

49

«Дзвіночок»

36

Жовтень

«Веселка»

37

«Дзвіночок»

40

Листопад

«Веселка»

53

«Дзвіночок»

47

Грудень

«Веселка»

36

«Дзвіночок»

20

Січень

«Веселка»

15

«Дзвіночок»

7

Лютий

«Веселка»

26

«Дзвіночок»

20

Березень

«Веселка»

0

«Дзвіночок»

0

Виховні заходи спортивного та музично-естетичного циклу

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін

виконання

Відповідальний

1.

«Чарівний світ казок» інсценівки за творами В.Сухомлинського.

 

Розвага  з нагоди  Дня Дошкілля «Наш садочок – другий дім, жити весело у нім»

 

вересень

Музкерівник, вихователі

2.

Свято осені:

–«Осіння дискотека» (гр. «Веселка»);

– «Смачний борщ» (гр. «Дзвіночок»).

 

Спортивна розвага до Дня  українського козацтва

 «Ми –  маленькі козачата».

 

жовтень

музкерівник

3.

Новорічні свята:

– «Лоскунчик» («Веселка);

– «Зірка бажань» («Дзвіночок»).

 

грудень

вихователі,

музкерівник

4.

«Ліпить бабу дітвора»  (спортивна розвага в гр. «Веселка»);

 

«Зимонька завітала, ігри дітям подарувала» (розвага в гр. «Дзвіночок»)

 

лютий

вихователі,

музкерівник

 

Тиждень безпеки життєдіяльності

1.

«У світі побутових приладів»:

-формування правил поведінки в побуті;

 -надання знань про небезпеку невмілого користування побутовими приладами  для життя  та здоров’я.

 

Сюжетно-рольові ігри:

 - «Світлофор»;
- «Рятівники-пожежники»;

- «День народження у звірят».

 

Жовтень

Вихователь-методист,

вихователі

 

 

 

2.

«Діти та вулиця»:

вдосконалення знань дітей про   правила дорожнього руху та поведінку на вулиці, дорожні знаки.

 

3.

«Усе про гриби»:

учити дітей розрізняти їстівні та отруйні гриби. Заняття, відгадування загадок, вікторини «Треба так багато знати, як ідеш гриби збирати».

 

4.

Тематичне заняття  «Захисти себе сам»:

формування вміння правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій та уміння знайти правильний вихід.

 

5.

Конкурс на кращий малюнок «Вогонь друг – вогонь ворог» серед вихованців.

 

 

   Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог програми.

 

Охорона праці, БЖД

 

        Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено  навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, Тиждень охорони праці та БЖД, тиждень Безпеки дорожнього руху.

        В 2019-2020 навчальному році зафіксовано 14 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 6  - під час перебування у ліцеї. З одним працівниками закладу трапились  НВ невиробничого характеру. 

  

Порівняльна таблиця

 

Працівники ліцею

Учні та вихованці ліцею

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015 н.р.

0

1

0

6

2015-2016 н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

2018-2019 н.р.

0

2

5

8

2019-2020 н.р.

0

1

6

14

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Дем’янюк Н.Д.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

 

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

355

41

355

41

272

41

52

0

4

0

1

0

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

                                          

Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Показники роботи

Виконано

у 2019-2020 н.р.

 

1

Читачів усього

313

 

 

1.1

учителів

32

 

1.2

учнів

281

 

2

Кількість відвідувань

1750

 

3

Кількість книговидачі

3200

 

4

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

48

 

5

Фонд бібліотеки

9441

 

 

5.1

Підручники

4335

 

5.2

Художня та галузева література

5106

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2019-2020 н.р.

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

1

250

100

 

2

2

294

74,1

 

3

3

382

91

 

4

4

180

46

 

5

5

456

130

 

6

6

373

100

 

7

7

324

95

 

8

8

373

100

 

9

9

577

100

 

10

10

316

100

 

11

11

315

100

 

 

Впродовж  2019-2020 навчального року

були проведені масові заходи

 

 

Масові заходи

Кількість

1

Книжкові виставки

25

2

Тематичні полиці

20

3

Бесіди

12

4

Огляди літератури

4

5

День письменника

2

6

Літературні свята

2

7

Історичні години

4

8

Літературні години

4

9

Години спілкування

2

10

Конкурси і вікторини

2

11

День бібліографії

4

12

Зустрічі за круглим столом

2

13

Посвята в читачі

2

14

День інформації

2

15

Консультації біля книжкових полиць

10

16

Зустрічі з письменницею-казкаркою (Віталіною Савченко)

1

                     

 

 

З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводилася систематична цілеспрямована робота. Зокрема: бібліотечні уроки

 • Ознайомлення дітей з бібліотекою .(1-ші класи)
 • Посвята в читачі. (2-гі класи)
 • Звідки прийшла книга .(3-і класи)
 • Основні елементи книги. (4-і класи)
 • Словники, їх класифікація і як правильно з ними працювати.(4-і класи)
 • Вибір книги в бібліотеці і як її читати. (5-і класи)
 • Періодичні видання для учнів середнього віку. (6 клас)
 • Робота з довідковою літературою. (7-і класи)
 • Методи самостійної роботи з літературою. Критична література. (8 клас)
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики (9 клас)
 • Як складається план, тези, конспекти. Довідкові видання суспільно-політичної тематики. (10-11класи)

 

Матеріально-технічне забезпечення

До початку 2020-2021 н.р. було закуплено нові меблі у перші класи відповідно до вимог освітнього простору НУШ, облаштовано на вікнах  жалюзі, придбано методичні посібники, технічні засоби навчання. У закладі  створено всі умови для роботи й навчання, які відповідають сучасним вимогам. Від себе особисто та від всієї шкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш ліцей є одним із кращих ЗЗСО області.

 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Витрати Ямницького ліцею за 2020 рік

№ з/п

Найменування товарно-матеріальних цінностей

Ціна

1

Навчально-методичні посібники  

4636,40

2

Канцелярські товари

3264,00

3

Контейнер з чорнилом Epson L100

1456,00

4

Миючі засоби

5000,00

5

Учнівський навчальний зошит «Я досліджую світ»

700,00

6

Рушникосушилка

2500,00

7

Вішалка Black

1070.00

8

Регенерація картриджа

200,00

9

«Математика» підручник для 2 класу спеціальних закладів ЗЗСО (F70) Короленко Н.І.

10,50

10

Спортивний інвентар

13810,00

11

Кондиціонер Haier 18

28590,00

12

Системні блоки та комп’ютерні комплектуючі, офісна оргтехніка, витратні матеріали, папір та факс-папір

12000,00

13

Учнівський навчальний зошит «Я досліджую світ»

1400,00

14

Ремонт системи електропостачання

64898,40

15

Замок врізний

275,00

16

Змішувач води

475,00

17

Послуги розміщення сайту yamnytsya.liceum.com.ua

1367,35

18

Запчастини і пальне для мотокоси

670,00

19

Навчально-методичні посібники

695,49

20

Будівельні матеріали

12000,00

 

 

 

 

Всього

1 550 180,14

 

 

 

21

Дезінфікуючі засоби

5078,00

22

Ділова документація

4567,50

23

Водонагрівач електрничний Long LifeVBO 150г

10801,51

24

Багатофункціональний пристрій EPSON L3100+набір витратних матеріалів для заправки 2 комплекти

13780,00

25

Меблі

12660,00

26

Дозатор д/рідкого мила  БЕР

3840,00

27

Ноутбук HP 250 G7

31800,00

28

Телевізор Vinga S43FHD20B + кронштейн для монтажу + кабель

50200,00

29

Устаткування для класу хореографії

5953,90

30

Ремонтні роботи

4744,80

31

Брезент вогнестійкий окт. Посилений 1,4*1,8

410,00

32

Повірка вогнегасників

1495,00

 

 

 

 

Всього

131550,71

 

 

 

 

Разом

1 681 730,85

 

 

 

 

 

 


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Ямницького ліцею  на 2020/2021 н. р.

 • Забезпечення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу в умовах пандемії;
 • Забезпечення якості освіти в умовах загальнонаціонального карантину;
 • Здійснення якісного науково-методичного супроводу діяльності педагогічних працівників в умовах реформування освіти;
 • Впровадження технологій дистанційного та змішаного навчання в освітній процес в умовах карантину;
 • Забезпечення реалізації завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • Продовження впровадження реформи НУШ, реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.
 • Організація та проведення в 2020-2021 – року математики в Україні.

 

     У виховній роботі школи слід і надалі виховувати в учнів:

 1. Глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини. Розуміння того, що Україна історично і ментально належить до європейських країн (Україна – це Європа!).
 2. Шанобливе ставлення до загиблих в зоні АТО на сході України, до членів їх сімей, до пам’яті про героїчні вчинки загиблих воїнів.
 3. Правову культуру з прищепленням поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів (Герба, Прапора, і Гімну) та з дотриманням у поведінці Законів України та протидії особам і установам, що порушують закони, завдають збитків державі, зазіхають на територіальну цілісність і незалежність України.
 4. Повагу до правил та обов’язків учня; 
 5. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості; попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість (протидія булінгу).
 6. Свідоме прагнення в оволодінні знаннями з предметів, що викладаються в школі; виховання відповідального ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;. 
 7. Повагу до надбань минулих поколінь та шанобливого ставлення до старших людей, людей похилого віку, прагнення опановувати духовну культуру людства, нації, найближчого соціального оточення.
 8. Толерантне ставлення до людей будь-яких національностей та поваги їхніх культур, мови, традицій та звичок.
 9. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом. Турботливе ставлення до своїх батьків, бабусь, дідусів, братів, сестер та всієї родини, наслідування кращих моральних цінностей.
 10. Виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;
 11. Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності;
 12. Утвердження здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної культури особистості; формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я.
 13. Прищеплення  культури енергозбереження в повсякденному житті.
 14. Формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи; прагнення активної екологічної діяльності, негативне ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 
 15. Розвиток учнівського самоврядування в закладі та в учнівських колективах, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
 16. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

 

ЗВІТ

Директора Ямницького ліцею

Ямницької сільської ради ОТГ

Лесів Йордани Зеновіївни

26/06/2019 р.

          (Звіт  проводиться відповідно до наказу МОН України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005р. , Примірного положення про порядок звітування керівників перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом МОН від 23.03.2005р.)

          Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи ліцею за 2018-2019 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Ми живемо в час змін у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

У своїй діяльності  я керувалася Законом Уккраїни «Про Освіту», Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ЗЗСО, законодавством  України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

Управління закладом

На початку 2018-2019 н.р. були поставлені такі  основні завдання:

- реалізувати завдання концепції «Нової української школи» як основи реформування освітньої галузі;

- прогнозувати розвиток дошкільної, загальної середньої освіти, мережі освітнього закладу відповідно до освітніх потреб місцевої громади;

- забезпечити підтримку дітей з особливими освітніми потребами через впровадження інклюзивного навчання;

- забезпечити необхідні умови для навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку;

- забезпечити якісне впровадження  нового державного стандарту початкової освіти в межах дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти»;

- забезпечити реалізацію в навчальному закладі ефективної системи національно-патріотичного виховання;

- удосконалювати моніторинг якості освіти, постійно проводити моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівському та педагогічному колективах;

- здійснювати підтримку обдарованої учнівської молоді, розвиваючи інтелектуальні, творчі здібності дітей; створювати сприятливі умови для самореалізації особистості учня;

- продовжити роботу над методичною темою "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня".

- посилити роботу з профілактики та попередження травматизму серед учасників освітнього процесу.

              Більшість завдань, які ставив перед собою колектив, виконані.

              Керівництво підвищенням якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося плануванням роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

              Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішнього  контролю. Щопонеділка о 8.30 - год. проводилися адміністративні наради,  о 10.10 год. – нарада з колективом щодо узгодження плану роботи на тиждень.  Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу.          Керівництвом постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з профспілковим комітетом на зборах трудового колективу, з батьківською громадськістю на батьківських зборах.

Аналіз структури і мережі Ямницького ліцею  за минулий навчальний рік.

Збереження контингенту

                В 2018-2019 навчальному році в закладі навчалося 295 учнів у 17 класах:  І ступінь – 148 (8 класів), ІІ ступінь -135 (7 класів), ІІІ ступінь – 11учнів (2 класи). Середня наповнюваність класів 17,3 уч. З вересня відкрито клас з інклюзивною формою навчання (4-А, Валько Богдан). Спостерігається тенденція до збільшення кількості учнів у початковій школі. Впродовж року вибуло 5 учнів у зв’язку з переїздом на інше місце проживання сім’ї (Орловські-2, Медвідь М.,  Деркач О., Іваночко М.).  В закладі освіти складено банк даних дітей дошкільного та шкільного віку села, який структуровано за роками народження дітей, місцем проживання. Облік проводиться соціальним педагогом Гергелевич М.Д., відповідальною за дану ділянку роботи. Серед дітей шкільного віку в інших ЗЗСО навчаються: 5 учнів - в Українській гімназії №1, 3 учнів - у природничому ліцеї при ІФНУНГ, 2 учнів навчались в спецшколах,а одна дитина не навчається за станом здоров’я, 13 учнів – в навколишніх селах, 56 дітей приписаних у с. Ямниця навчаються у Івано-Франківських школах, проте тільки 27 фактично проживають у селі.  Тому одне з основних завдань колективу – збереження та наповнення контингенту учнів.

Мережа учнів Ямницького ліцею

за 2013-2019 н.р.

 

 

 Дошкільною освітою у ліцеї  було охоплено:

2016 -2017            –  57 дітей

2017- 2018            –  56  дітей

Планова мережа дошкільного відділення:

2018- 2019            –  42  дітей

2019 -2020            –  32 дітей

2021 -2022            –  40 дітей

2022 -2023            –  20 дітей

  Соціальний паспорт  Ямницького ліцею у 2018-2019 н.р.:

 У дошкільних групах:

Багатодітні сім’ї – 9

Діти учасників АТО -1. 

У ліцеї:

Діти інваліди -2;

Діти з особливими потребами (інклюзія) – 1;

Діти з кризових сімей – 6;

Діти з багатодітних сімей – 1-4 класи – 14

                                                5-11 класи – 16 (всього 30);

Діти, батьки яких потерпіли на ЧАЕС – 4;

Діти учасників АТО – 15.

      

       У Ямницькому ліцеї  працювала 1 група подовженого дня – 30 учнів, для якої було укомплектовано класну кімнату з відпочинковим та ігровим центрами.  Слід зауважити, що є тенденція до збільшення кількості бажаючих відвідувати ГПД -  крім 31 учня, що  відвідували групу станом на 1 червня 2018р. ще поступило 28 заяв. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. В цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

        Харчування.  Гарячим харчуванням охоплено всіх учнів ліцею. В початковій школі учні харчувалися безкоштовно впродовж року (за кошти сільської ради), крім того безкоштовно харчувалися діти пільгових категорій (діти учасників АТО; діти, які відвідують ГПД, батьки яких є учасниками антитерористичної операції; діти з малозабезпечених сімей), дитина, для якої  організовано інклюзивну форму навчання. Батьки  вихованців дошкільних груп, у сім’ях яких троє і більше дітей оплачували за харчування у розмірі 50% відсотків оплати.

        Завданням керівника є  підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі  проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України. Керівництвом ліцею ведеться постійний моніторинг навчальних досягнень учнів та якість надання освітніх послуг, крім того ведеться внутрішній контроль за якістю надання освітніх послуг. Підсумовуючи навчальний рік, показники навчальних досягнень учнів подано в таблицях.

Узагальнені показники навчальних досягнень

за 2018-2019 навчальному році по класах наведено в таблиці.

Класи

Кількість      учнів

Кількість учнів, які мають тільки 10-12 балів

Кількість учнів, в яких переважають 7, 8,9 балів

Кількість учнів, в яких переважають 4,5,6 балів

Кількість учнів, які мають 3 бали з окремих предметів

3-А

16

5(31,25%)

7(43,75%)

4(25%)

0(0%)

3-Б

22

5(22,73%)

10(45,45%)

5(22,73%)

2(9,09%)

4-А

15

3(20%)

7(46,67%)

4(26,67%)

1(6,66%)

4-Б

17

4(23,53%)

7(41,18%)

4(23,53%)

2(11,76%)

5-А

17

3(17,65%)

3(17,65%)

6(35,29%)

5(29,41%)

5-Б

16

3(18,75%)

8(50%)

5(31,25%)

0(0%)

6

19

0(0%)

5(26,32%)

12(63,16%)

2(10,52%)

7-А

18

3(16,67%)

5(27,78%)

7(38,88%)

3(16,67%)

7-Б

12

0(0%)

2(16,68%)

5(41,66%)

5(41.66%)

8

29

3(10,34%)

9(31,04%)

11(37,93%)

6(20,69%)

10

6

2(33,33%)

3(50%)

1(16,67%)

0(0%)

Всього

187

31(16,57%)

66(35,3%)

64(34,23%)

26(13,9%)

  Показники навчальних досягнень учнів

у 2018-2019 н.р. по предметах:

 Початкова школа (середній бал з предметів)

 

 

 

3-А клас

Пяста С.Ю.

 

 

3-Б клас

Родчин У.М.

 

4-А клас

Гулага М.Б

4-Б клас

Катамай О.Б.

 

Укр. мова

 

8,8

8,18

8,1

7,8

Літературне читання

10,4

9,5

9,6

9,7

Математика

 

8,4

8,23

7,6

7,5

    Середній бал з предметів у 5-11 класах у 2018-2019 н.р.

Класи

Укр. мова

Укр. літ.

Математика

Англ.

мова

Історія

України

Всесвітня історія

Біологія

Хімія

Географія

Зарубіжва

література

Фізика

5

 

7,18

7,88

7,06

6,65

6,88

 

 

 

 

8,06

 

5-Б

 

8

8,81

8,13

7,75

8,63

 

 

 

 

8,75

 

6

 

7,53

8,21

6,53

6,21

7,84

 

7,11

 

8,32

8

 

 

Алгебра

Геометрія

 

7

7,83

8,06

6,72

6,67

7,78

7,67

7,67

8,67

8,28

8,72

8,83

7,56

7-Б

6,8

7,1

5,4

5,3

5,6

6,6

6,4

6,6

6,6

7,5

6,7

6,2

8

7,7

8,3

6,3

6,9

7,7

7,4

7,5

6,3

5,9

7,5

7,3

6,7

10

10,3

10,8

8,3

8,8

10,5

10,1

10,1

10,3

9

10,8

10,5

9,8

 всього

7,9

8,5

6,7

6,9

7,5

7,9

7,9

7,8

7,5

8,6

8,3

7,6

 Порівняльна таблиця річних оцінок та результатів ДПА (ЗНО)

у 11 класі 2018-2019 н.р.

 №

Список учнів

Укр.мова

(річна)

Укр.мова (ЗНО)

Алгебра

(річна)

Матем

(ЗНО)

Іст.Укр.(річна)

Іст.Укр.

(ЗНО)

Англ.мов.(річна)

Англ.мов.

(ЗНО)

Біологія (річна)

Біологія (ЗНО)

Географія (річна)

Географія (ЗНО)

1

Іванків Р.В.

9

7

-

-

9

6

-

-

9

8

-

-

2

Іваночко Л.І.

8

9

-

-

9

8

-

-

8

7

-

-

3

Касько Д.В.

7

5

7

4

-

-

-

-

-

-

8

5

4

Сачко А.І.

8

10

7

5

-

-

-

-

-

-

9

6

5

Смицнюк Ю.А.

10

9

10

7

-

-

10

8

-

-

-

-

Працевлаштування випускників 9 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

10клас

ВПУ

Не навчається

Ліцей

Технікум

Коледж

2013

12

8

2

-

-

-

2

2014

29

15

6

-

-

-

8

2015

21

9

5

1

-

-

6

2016

12

5

4

-

-

-

3

2017

20

6

5

-

1

-

8

2018

22

15

 

 

 

 

 

Працевлаштування випускників 11 класу Ямницького ліцею

Рік випуску

Кількість випускників

Вищий навчальний заклад

ВПУ

Не навчається

Ліцей

Технікум

Коледж

2013

13

9

1

-

-

2

1

2014

11

6

-

1

-

-

4

2015

9

5

2

1

-

-

1

2016

16

11

2

2

-

-

1

2017

9

7

-

-

-

-

2

2018

5

 

 

 

 

 

 

Участь в олімпіадах та конкурсах

     Активно велася робота з підготовки учнів до ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та конкурсів. У цьому навчальному році Ямницький ліцей посів третє місце у рейтингу участі ЗЗСО Тисменицького району у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з основ наук.

     Рейтинг Ямницького ліцею серед закладів освіти  Тисменицького району Івано-Франківської області за результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з основ наук:

2015 рік – 4 місце;

2016 рік – 8 місце;

2017 рік – 3 місце;

2018 рік – 3 місце.

 

          Учениця 10 класу Перчик Мар’яна виборола I місце в другому (районному) етапі мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка; I місце в другому (районному) етапі олімпіади з української мови; I місце - з екології; I місце - з біології. Учениця 8 класу Соломон Яна здобула I місце в другому (районному) етапі олімпіади з географії. Також учениця 10 класу Кловак Наталія здобула I місце в другому (районному) етапі олімпіади з правознавства. Учениця 7-А класу Гуйван Тетяна зайняла I місце у конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика. Учениця 8 класу Клюба Софія здобула III місце у другому етапі олімпіад з англійської мови. Учениця 8 класу Яцишин Софія зайняла III місце у мовно-літературному конкурсі ім.Т. Шевченка. Учениця 7-А класу Кухарська Вікторія здобула III місце у районному етапі олімпіади з хімії. Учні 8 та 11 класу Онищук Андрій та Іванків Ростислав зайняли II місце в другому (районному) етапі олімпіади з трудового навчання. Та учениця 8 класу Кузів Ольга зайнянала I місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з образотворчого мистецтва, ІІ місце – з креслення, III місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з трудового навчання. Вінницька Юлія, учениця 8 класу зайнянала IІ місце місце в другому (районному) етапі олімпіади з образотворчого мистецтва.   Підготували переможців ІІ етапу такі вчителі: Перчик Н.Я., Лінійчук Т.В., Смицнюк М.Г., Дерун М. Б., Підгаєцька М.В., Кавка Н. Н., Лесів А. І. та Гунчик О. Я.

        Перчик М.,  Кловак Н. - стали призерами обласного етапу олімпіад з трьох предметів (біологія, екологія, правознавство).  Переможців ІІІ етапу олімпіад підготували  Гунчик О.Я. – з екології; Кавка Н.Н. –  з біології; Дерун М.Б. – з правознавства.

        За перемогу в ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад учні отримали грамоти відповідних органів управління освітою, грамоти голови ОТГ та грошові винагороди від сільського голови п.Романа Крутого, а також і вчителі були премійовані.

        У 2017-2018 н.р. учні та вчителі були учасниками багатьох конкурсів. Серед них -  Всеукраїнському конкурсі екопроектів "Компола" ( 7-А клас, учитель біології  Кавка Надія Несторівна за сприянням відділу проектів ОТГ), в якому  стали переможцями.  Учні 9 класу під керівництвом вчителя Мартинців Л.П. брали участь у Всеукраїнському конкурсі філософських есе, оголошеному Національним університетом «Острозька академія», за що отримали сертифікати. Учні 10 класу під керівництвом учителя Лінійчук Т.В. зайняли ІІІ місце в Обласному конкурсі буктрейлерів, який ініціював Івано-Франківський ОІППО.

    Щорічно збільшується кількість учнів, які є учасниками та  переможцями всеукраїнських дитячих конкурсів з різних предметів. У 2017-2018 н. р.  28 учнів взяли участь в українознавчій грі «Соняшник», 25 учнів – у «Колосок», 25 учасик конкурсу «Sunflower».  Їх координаторами є вчителі Перчик Н.Я., Кавка Н.Н.,  Лінійчук Т.В. За активну участь у 5 Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» Ямницький НВК отримав грамоту (ІІІ місце в Івано-Франківській області). За участь у всіх предметних конкурсах учні отримали грамоти, нагороди, призи.

Кадрове забезпечення Ямницького ліцею:

              Укомплектованість педагогічними кадрами у закладі освіти задовільна.     Загальна кількість педагогічних працівників 39  (крім того - 3 cумісників).  Якісний склад педагогічних працівників:

        19 мають вищу кваліфікаційну категорію ( 3 – «Учитель-методист»,                   4 – «Старший учитель»); 1 – першу кваліфікаційну категорію; 7 – другу кваліфікаційну категорію; 12 – спеціалістів (Діаграма 1).

        Двоє педагогічних працівників мають нагрудний знак «Відмінник освіти».

В ході атестації у 2018р. педпрацівників четверо підтвердили раніше встановлену вищу категорію, двом вчителям і педагогу-організатору було присвоєно «першу кваліфікаційну категорію». (Зміни у курсовій підготовці)

В 2017-2018 навчальному році 27  педпрацівників  мали повне тижневе навантаження (81% ),  а 12 – неповне  ( з них 3 сумісників – керівників гуртків; 2- пенсійного віку; всі інші працюють за сумісництвом у інших закладах).

Науково-методична робота

Педагогічний колектив продовжував роботу з  реалізації методичної теми «Упровадження інформаційно-комунікативних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня»  (третій етап – практичний). На засіданні методичної ради  було підведено підсумки конструктивно-моделюючого етапу роботи над науково-методичною темою та окреслено наступні напрямки роботи в третьому етапі.  Впродовж року було опрацьовано методичну літературу, узагальнено напрацювання з даного питання, проведено ряд методичних заходів (семінарів, тренінгів, практичних занять тощо).  Свої напрацювання учителі продемонстрували під час проведення методичної декади «Інтеграція як ефективний шлях оновлення змісту і методів навчання в сучасній школі» у період з 27 листопада по 08 грудня  2017 року відповідно до наказу від  06 листопада 2016 року  №224.   

           В рамках методичної декади педагогічні працівники ознайомились про інтеграцію на рівні способів дій (навичок) та про інтеграцію змісту (тематичний підхід), розглянули форми реалізації міжпредметної інтеграції. Обговорили переваги інтегрованого навчання,  доцільність її використання.

         Також педагогічні працівники закладу були учасниками  практичного заняття «Реалізація інтегрованого та проблемного підходу у навчанні в контексті Концепції Нової української школи», проведеному працівниками Івано-Франківського ОІППО Ларисою Загрійчук та Галиною Адамович. Дане заняття дало можливість вчителям та вихователям опанувати різні форми і методи роботи на інтегрованих уроках відповідно до Нових освітніх стандартів.

         На належному науково-методичному були проведені відкриті інтегровані уроки відповідно до плану проведення декади ( Лесів Й.З.,  Кавка Н.Н., Катамай О.Б. , Дерун М.Б.). Методичні рекомендації з підсумків проведеної роботи, розроблені методичною радою.  Використання даних методичних рекомендацій дозволить забезпечити якісну підготовку та ефективну реалізацію інтегрованого підходу в освітньому процесі.

            Відповідно до річного плану роботи закладу та на виконання наказу від  29 січня 2018 року  № 25 «Про організацію методичної декади «Проектні технології у освітній діяльності»  у період з  26.02.2018 року по 09.03.2018 року в закладі  була  проведена  методична декада з даної теми.  Відбулись засідання методичних об’єднань з теми «Реалізація методу проектів у освітньому процесі», на яких учителі обговорили форми та методи реалізації проектів у вивченні предметів у початковій школі, на уроках суспільно-гуманітарних та природничо-математичного дисциплін, поділилися досвідом його впровадження.  В рамках методичної декади було проведено відкриті уроки (Катамай О.Б.,  Дерун М.Б., Винник С.Р., Лінійчук Т.В., Кавка Н.Н., Лесів Й.З.), тренінгові заняття (Крута О.М.) та круглий стіл (Лесів Й.З.).

       Заслуговує на високу оцінку науково-практична конференція на тему «Василь Стус і зарубіжна література», яку підготувала і провела учитель української мови та літератури Лінійчук Т.В. в рамках декади, а в І семестрі вчитель підготувала  Сковородинські читання до 295 річниці від Дня народження філософа  та громадського діяча.

         Під час обговорення відкритих уроків та заходів було проведено самоаналіз та аналіз уроків.

        Слід підкреслити,  що відповідно до плану роботи ліцею у закладі реалізовуються чотири колективних довготривалих проектів.

            Так учителі природничо-математичних дисциплін працюють над проектом «Використання ІКТ в освітньому процесі. Ефективне використання інтерактивної дошки», метою якого є підвищення компетентності вчителів у сфері інформаційних технологій. Керівник проекту Вацеба Н.Б. підготувала і провела теоретичні і практичні заняття з використання інтерактивної дошки для колег.

         Вчителі біології, географії, трудового навчання працюють над проектом  «Навчальна екологічна стежка. Шкільний дендропарк». Вони розробили маршрут екологічної стежки на території ліцею, окреслено ряд заходів щодо розширення маршруту за межі закладу. Шкільний дендропарк поповнився новими видами дерев. До роботи над проектом залучаються й учні старших класів.

          Вчителі-словесники працюють над проектом «Інтеграція технології вітагенного навчання з голографічним методом проекцій в особистісно зорієнтоване навчання на уроках словесності».      Свій досвід роботи для учителів над даною темою презентувала вчитель Лінійчук Т.В. Надалі заплановано впровадження даного досвіду іншими вчителями української мови та літератури.

         Також розпочато роботу над проектом  «Історія Ямницької школи», над яким працюють виховники, учителі історії та члени учнівської адміністрації. 

На даний час зібрано фотоархів та записано спогади вчителів-ветеранів та випускників закладу.

         Роботу над проектами буде продовжено в наступному навчальному році.

         Робота методичних об’єднань у цьому навчальному році здійснювалась відповідно до їх плану роботи, на засіданнях були опрацьовані питання щодо реалізації методичної теми закладу, обговорені контрольні зрізи, відкриті уроки та виховні заходи, які відбувались впродовж року, вибір підручників для учнів 1,5,10 класів, вибір навчальних програм для 1- их класів,  10 класу та обрання профілю у 10-11 класах на наступний навчальний рік.  Засідання цього року мали практичний характер. Вчителі початкових класів брали участь у практичних заняттях  на тему «Ранкові зустрічі», «Інтеграція на уроках у початковій школі»,  «Освітній простір у НУШ».

          На базі Ямницького ліцею у грудні 2017 року відбувся семінар учителів англійської мови Тисменицького району.  Підгаєцька Мар’яна Володимирівна  презентувала Концепцію нової української школи для учасників семінару,  а  Когуч Мар’яна Василівна поділилася досвідом роботи у пілотних 1-х класах з впровадження нового Держстандарту початкової освіти.

           Цього навчального року  Лінійчук Тетяна Вікторівна, учитель української мови та літератури, отримала Диплом лауреата ХХІІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2018" у номінації "Українська мова та література" за зайняте ІІ місце.

Вчителі ліцею беруть активну участь в онлайн-курсах, займаються самоосвітою, про що засвідчують отримані сертифікати.

Вчителі початкових класів Гулага М.Б., Катамай О.Б., Пяста С.Ю., Родчин У.М., Когуч М.В. пройшли дистанційний курс, який  ознайомив вчителів з новим Державним стандартом початкової освіти та методиками компетентністного навчання. Вчитель Лесів Й.З. пройшла навчання  з теми «Критичне мислення для освітян» на сайті  «Prometheus» ( громадський проект масових відкритих онлайн-курсів).  Когуч М.В.  була учасником онлайн-курсу Кембріджського університету «Комунікативний підхід до навчання в початковій школі».  Тижбір Н.З. отримала три сертифікати  «Алгоритми і проекти Scrаtch», «Основи програмування CS50», «Додатки Google у професійній діяльності викладача». Лінійчук Т.В. здобула два сертифікати за вебінари, що проводила редакція журналу «Зарубіжна література в школах України», Катамай О.Б. пройшла очні курси в Інституті педе «агогіки НАПН України, що у Києві, та отримала сертифікати «Ефективне використання інтерактивної дошки на уроках математики», «Web-STEM- школа». 

         Продовжується  робота щодо публікацій власних напрацювань.

         Лінійчук Тетяна Вікторівна є співавтором книги тестів про життєвий і творчий шлях В.Стуса «Справжній Стус…» та має публікацію у журналі «Зарубіжна література в школах України №04, 2018 рік на тему «В.Стус і зарубіжна література» на веб сайті «Супер-урок» - конспект уроку української літератури у 7 класі. Вчитель є автором буктрейлера за мотивами повісті «Варвари» С.Процюка. Цього року вона ініціювала зустріч з письменницею Оксаною Кузів. Веде власний блог.

           Учитель трудового навчання Лесів А.І. спільно з учасниками обласної АТМ  підготував матеріали до альбому «Трудове навчання. 6 клас. Об’єкти технологічної діяльності. Технічні види праці».

          Практичний психолог Крута О.М. впродовж року брала участь у багатьох конференціях і опанувала такі теми «Формування корпоративної культури і безпечного простору», «Особливості використання метафоричних карт у роботі практичного психолога та соціального педагога», «Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога», «Особливості використання казко терапії у роботі практичного психолога та соціального педагога». Вона була учасником Восьмої регіональної практичної конференції арт-терапевтична «Палітра» про стосунки,  на даний момент є учасником «Арт-терапевтичного проекту» м.Івано-Франківськ та «Арт-терапевтичного проекту» м.Львів. Наприкінці 2017р. Крута О.М. стала лауреатом конкурсу «Освітній Оскар – 2017». У 2018 році  її власна методична розробка «Підвищення психологічної компетентності батьків як важлива умова формування навчальної мотивації у підлітків» пройшла апробацію та схвалена науково-методичною радою ОІППО (протокол засідання №1 від 06.03.2018р.).

           Впродовж року психолог здійснила діагностику рівня адаптації першокласників до навчання в школі та п’ятикласників до навчання у основній школі (тестування, корекційно-розвивальні заняття, рекомендації батькам та педагогам, психологічна просвіта батьків), що активно було обговорено на психолого-педагогічному  консиліумі «Адаптація п’ятикласників до навчання в основній школі»;  щомісяця проводила «години психолога» у  кожному  класі.  Для педагогічних працівників підготувала психолого-педагогічні семінари: «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога», «Формування позитивного ставлення до дітей з проблемною поведінкою», «Проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами»; тренінгові заняття: «Професійна мобільність педагога або чому потрібно вчитись і змінюватись все життя?».

            З батьками  психологом були проведені бесіди на різноманітну тематику: «Чому важко першокласнику?», «Психосоматичні зміни в організмі першокласника», «Як допомогти дітям з емоційними та поведінковими труднощами», «Як спілкуватись з підлітком в конфліктній ситуації». На загальношкільних батьківських зборах  обговорювалось питання: «Як навчити дитину вчитись», а з батьками майбутніх першокласників розглянули питання шкільної зрілості дітей.

            У 2017-2018 н.р. було проведено на належному рівні предметні тижні – Тиждень природничих наук, Тиждень української мови, Тиждень історії, Тиждень психології.

                   На початку і в кінці року було проведено аналіз педагогічної та методичної діяльності педагогів.  Порівняльна діаграма розміщена в діаграмі:

      За підсумками методичної роботи у 2017-2018 н.р. випущено  «Методичний  вісник - 2018», в якому  узагальнено напрацювання вчителів ліцею. В ньому розміщено публікації Лінійчук Т.В., Катамай О.Б., Підгаєцької М.В., Родчин У.М., Берези Т.Д., Деркач Л.Р.,  Деруна М.Б., Кавки Н.Н.    

           Ямницький ліцей є однією зі 100 шкіл України, учасників Всеукраїнського експерименту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» у 2017-2022 р. Тому на базі ліцею впродовж року було проведено ряд зустрічей на рівні області з керівниками закладів освіти, вчителями початкових класів, очільниками органів місцевого самоврядування тощо.  У лютому 2018р. відбулись навчання тренерів НУШ Івано-Франківської області. Вчителі перших класів Береза Т.Д., Деркач Л.Р. проводили для гостей відкриті уроки, ранкові зустрічі, ділилися своїм досвідом роботи з впровадження нового Держстандарту початкової освіти. В рамках робочого візиту на Прикарпаття міністр освіти і науки України Лілія Михайлівна Гриневич завітала у Ямницький ліцей. Під час зустрічі відвідала пілотні класи початкової школи, які впроваджують Державний стандарт Нової української школи. Також міністр поспілкувалася з учителями початкових класів щодо впровадження Нового Держстандарту, батьками учнів та з самими першокласниками. Зустріч мала історичне значення для нашого навчального закладу, була цікавою та змістовною. Висловлюю подяку вчителям 1-х класів за відвагу і сумлінну працю у Пілотуванні, а також дякую батькам першокласників за співпрацю і підтримку. Участь нашого закладу у  експерименті  дала значний поступ у роботі вчителя, змінила ставлення дітей до навчання, викликала довіру батьків, зробила нас відомими в Україні. Це стало стимулом до подальшої плідної праці для нас усіх.

Підсумки виховної роботи за 2018-2019 н.р.

     У 2017-2018 навчального року виховна робота в закладі здійснювалася відповідно до річного плану роботи.

    Виховна робота планувалась тематичними блоками. Так, місяць вересень був присвячений безпеці життєдіяльності учнів та пройшов під гаслом «Увага! Діти на дорозі!». Жовтень – місяць вшанування захисників Вітчизни. Листопад проходив як місяць національно-патріотичного виховання.  Грудень-січень минули під знаком новорічно-різдвяних традицій. Лютий – місяць вшанування героїв Майдану. Березень – Шевченкіана. Квітень – місяць Великодніх традицій. У травні традиційно планувалось оздоровлення учнів та  проводились підсумки виконаної роботи.

    Усі проведені виховні заходи та акції за тематикою охоплювала всі основіні орієнтири виховання в сучасній школі: ціннісне ставлення до суспільства і держави, ціннісне ставлення до праці, ціннісне ставлення до людей, ціннісне ставлення до природи, ціннісне ставлення до мистецтва, ціннісне ставлення до себе. Вони спрямовані на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання.

   Кожен тиждень починався виконанням гімну України, педагоги інформують дітей про перебіг всіх подій в Україні та світі, а також постійно здійснюються заходи, які виховують патріотизм.

   Впродовж року було проведено ряд тематичних тижнів – Олімпійський, Тиждень безпеки дорожнього руху, БЖД, Захисника Вітчизни, Тиждень права, Шеченківський тиждень, Великодній тиждень,  «16 днів проти насильства», Тиждень протидії боулінгу тощо.

В ліцеї було проведено ряд благодійних акцій, а саме - «П’ять картоплин», «Святий Миколай іде до сиріт» (за кошти вилучені на благодійному ярмарку куплено подарунки), «Останній дзвоник без квітів!» (зібрано продукти для оздоровчого періоду мешканців Містечка Милосердя у с. Крихівці). У рамках акції “Україна моя вишивана” учні нашого освітнього закладу мали змогу долучитися до цієї акції, мета якої полягала в тому, щоб об’єднати різні спільноти українців для духовного процвітання нашої Батьківщини. 

 Продуктивною є співпраця з патрульними поліції м. Івано-Франківська, які двічі на рік приїжджають до закладу і проводять дуже цікаві заходи (бесіди, практичні заняття, квести тощо).

 У жовтні 2017 року у рамках місяця правовиховної роботи для учнів 9-11 класів Ямницького ліцею було проведено зустріч із працівниками Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області та Івано-Франківського міського управління юстиції.

Особливий акцент у плануванні виховної роботи було зроблено на національно-патріотичному вихованні, тому було проведено ряд заходів до Дня Захисника Вітчизни, до Дня Гідності та Свободи, до Дня народження В.Чорновола, до Дня п’яті Героїв Крут, памяті Небесної Сотні та ін.

В Ямницькому ліцеї було проведено велику кількість виховних заходів, про що укладено «Фотолітопис Ямницького ліцею за 2017-2018 н.р.» (керівник проекту – заступник директора з ВР Підгаєцька М.В.). Заслуговують високої оцінки такі заходи:

 1. “Зродились ми, великої години…”, присвячений 75-річчю від часу створення Української повстанської армії (Підгаєцька М.В.)
 2. Творча зустріч із прикарпатською письменницею Оксаною Кузів. Учні радо спілкувалися з письменницею (Лінійчук Т.В.)
  3. Наукова конференція та читання  до  295-ї річниці з Дня народження Г.Сковороди (Лінійчук Т.В.)
 3. Зустріч із побратимом В’ячеслава Максимовича – Ярославом Кендзьором, народним депутатом України 1–6 скликань, учасником українського дисидентського руху, громадським та політичним діячем (Ткач Р.В.)
 4. Свято Святого Миколая, Новорічні ранки, участь у Розколяді (Педагог-організатор, класні керівники).
 5. Урок-реквієм "На Аскольдовій могилі поховали їх...". відзначали 100-ту річницю бою під Крутами (Деркач Н.Д.)
 6. Зустрічі з учасниками АТО, співпраця з спілкою ветеранів АТО (Дерун М.Б., Береза М.Т.)
 7. Розважальні вечори до Дня закоханих, Міс Ямницький ліцей-2018,«Танцюють усі!» (Підгаєцька М.В., Басовська Х.О.)
 8. Науково-практична конференція «Шевченко - відомий і невідомий»(Мартинців Л.П.)
 9. Літературно-музичну композицію “І генії також кохають …” для учнів старшої школи підготувала учитель української мови та літератури (Мартинців Л. П.)
 10. Участь у сільському святі «На струнах Кобзаревої душі» (Педагог-організатор, вчителі філологи).
 11. Загальносільський святковий вечір, приурочений Дню Матері, який із учнями підготувала педагог-організатор Деркач Н.Д.

          І ще дуже багато інших заходів.

26 квітня 2018р. в Ямницькому ліцеї відбувся обласний семінар методистів Р(М)МК, ІМЦ, працівників органів управління освітою ОТГ, відповідальних за стан виховної роботи. Тема семінару: «Система громадянсько-патріотичного виховання дітей та молоді: регіональний аспект». Заступник директора з виховної роботи Підгаєцька М.В. презентувала модель виховної системи ліцею «Школа формування громадянина-патріота України».

Не залишаються поза увагою діти, які складають так звану групу ризику. З ними постійно працює практичний психолог та соціальний педагог, ці діти залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З такими підлітками працює Рада профілактики правопорушень. Дітей на обліку в Інспекції немає.

          Учні та учителі ліцею стали більш активними у проектній діяльності за сприянням Відділу проектів Ямницької сільської ради ОТГ (п. Ярослав Татарин). Команда Ямницького ліцею під керівництвом заступника директора з виховної роботи Підгаєцької М.В. в рамках проекту «Історія моєї громади» створили відео «Скарбниця Ямниці». Дана робота увійшла до 100 найращих робіт в Україні.

Також команда учнів Ямницького ліцею (Когуч Дмитро, Семочко Юлія, Галіпчак Ярослав, Боднарчук Анастасія та капітан команди – Підгаєцька М.В.) здобула перемогу у проекті “Heritage and me” «Спадщина і ми» та стала учасником фінальних змагань (8 шкіл з України), які відбудуться 20-23 вересня 2018р. у м. Львові.

В період з 29 травня по 11 червня 2018 року у ліцеї організовано роботу пришкільного відпочинкового табору «Мрія».

Позакласна робота, гуртки

              Впродовж 2017-2018 навч. року у ліцеі діяли гуртки, в яких займалась  талановита шкільна молодь: гурток «Хореографія» (керівник Басовська Х.О.), гурток військово-патріотичного виховання “Джура”(керівник Береза М.Т.),  гурток “Вокал”( керівник Пинчук Х.В.) та гурток “Вокал” молодшої та середньої вікової групи (керівник      Гринчук Г.Б.).

Учасники гуртка «Хореографія» цьогоріч взяли участь у звіті художньої самодіяльності шкіл Тисменицького району, де були відзначені в підсумковому наказі. Учасники на чолі з керівником гуртка брали активну участь у всіх загальношкільних та загально сільських заходах: День учителя, Зродились ми великої години…,  Танці з учителями, Новорічні свята, День Валентина, Міс ліцею, Свято приурочене Дню матері та на Святі Останнього дзвоника за участю Президента України  та загальносільських заходах. Учні Ямницького ліцею під керівництвом учителя хореографії Басовської Х.О. цьогоріч взяли активну участь у Великодніх гаївках.

         Вихованці гуртка “Вокал” (старша вікова група, керівник Пинчук Х.В.) цьогоріч  були учасниками  звіту художньої самодіяльності шкіл Тисменицького району. Брали активну участь у всіх загальношкільних та загальносільських заходах, а саме - Зродились ми великої години…, Розколяда, Новорічні свята, на Шевченківських святах, День матері та ін., де показали високий професіоналізм.

         Вихованці гуртка “Вокал” (молодша та середня вікові групи, керівник Гринчук Г.Б.) Взяли участь у загальношкільних та деяких загальносільських заходах (День учителя, Свято Миколая, День матері).

Учні ліцею, учасники гуртка “Джура” (керівник Береза М.Т.) взяли участь у IІ (районному) етапі гри «Джура» Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі військово-патріотичного табору «Воїн-патріот» (с. Козина Тисменицького району). У роботі гуртка велика увага приділялась національно-патріотичному вихованню, проводилися зустрічі з воїнами АТО, учасники також брали участь у змаганнях з пейнтболу, організованими ветеранами АТО.

З 01 березня 2018 року у ліцеї проводяься додаткові освітні послуги з хореографії для учнів 1-4 класів (3 групи), керівник Басовська Х.О.

На базі ліцею діє гурток «Різьба по дереву» від Тисменицького районного будинку юнацької та дитячої творчості, керівник Лесів А.І. У 2018 році наші учні   (Вовк В. та Повх О.) стали переможцями обласного конкурсу народних ремесел «Люби і  знай свій рідний край».

Наші учні займаються  у футбольній секції ФК «Вихор» (Ямниця), керівник С.С.Дзюник.

Спортивно-масова робота,

військово-патріотичних  змаганнях та конкурсах

 1. Команда з с. Ямниця " Юність" зайняла 2-е місце за кубок Івано-Франківської Архиєпархії з нагоди святкування 1030-річчя Хрещення України та 175-ї річниці від дня народження першого єпископа Станіславівського Юліана Пелеша.
 2. У районному зльоті туристів-краєзнавців наша команда під керівництвом Презляти І.П., Лесіва А.І. посіли 5 місце серед шкіл Тисменицького району. (Риснюк Яна – тур.вузли І місце).
 3. Наші юні футболісти (вчитель Дудка Л.В.) брали участь у змаганнях з футболу на приз голови Тисменицької районної ради та на кубок ФК «Ураган», «Шкіряний м»яч» (ІІІ місце).
 4. Команда хлопців Ямницького ліцею брала участь у районних змагання з баскетболу, зайняли ІІІ місце.
 5. Команда Ямницького ліцею під керівництвом Берези М.Т. брала участь у І (районний) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на базі військово-патріотичного табору «Воїн-патріот» (с. Козина Тисменицького району).
 6. Цікавою для учнів була уасть у змаганнях з лазертагу, який проведено було за ініціативою відділу освіти Ямницької ОТГ.
 7. Спілка учасників АТО с. Ямниці організуваля для наших старшокласників  практичне заняття з пейнболу.
 8. Секція боротьби «Самбо» (Саварин Л.Л.)  діти ходять за згодою батьків.
 9. В закладі відбулось ще ряд спортивно-масових заходів, а саме – «Веселі старти», «Козацькі забави», квест «Ігри патріотів», турнір з настільного тенісу, товариська гра з футболу між учнями та вчителями.

     Проведені заходи пропагують ЗСЖ, партнерські стосунки мід всіма учасниками освітнього процесу.

Дошкільна освіта

 У Ямницькому ліцеї функціонують  2 дошкільні групи, в яких виховувалися 57 дітей у 2017-18 н.р. У дошкільному відділенні працюють 4 вихователів, 1 музичний керівник, 2 помічники вихователя, 1  працівник (0, 5 ст – прибиральник приміщень, 0,5ст. машиніст з прання білизни). Цьогоріч 2 вихователів пройдуть підвищення кваліфікації.

Освітня діяльність у групах здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ліцею, Базового компоненту дошкільної освіти. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту у ЗДО у 2017/18 навчальному році визначався комплексною програмою розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Українське дошкілля”. Організація і проведення ігрової діяльності забезпечена раціональним розташуванням предметно-розвивального середовища в групах для стимулювання пізнавальної, творчої та фізичної активності дітей. Найбільше уваги вихователі приділяють організації дидактичних та рухливих ігор, інтегруючи їх у різні форми організації навчально-пізнавальної, рухової, мовленнєвої діяльності. Для розвитку пізнавальної активності доречно використовуються різноманітні настільно-друковані, розвивальні ігри, що містять широкий діапазон знань, як за складністю так і за різноманітністю характеру. Протягом півріччя вихованці груп брали активну участь у багатьох загальношкільних заходах та святах (Свято осені, Тиждень БЖД, Андріївські вечорниці, Свято Миколая, Новорічні ранки, Великодні Гаївки, свято матері, випускний вечір тощо).  Заслуговують особливої уваги заняття з англійської мови за рахунок додаткових платних освітніх послуг. (Когуч М.В.).

 Охорона праці, БЖД.

         Значна увага приділялася охороні праці, збереженню життя і здоров’я всіх учасників освітнього  процесу. У плані роботи є окремий розділ з даного питання. Всі працівники закладу щорічно проходять обов’язковий медичний огляд. Учні та вихованці мають картки здоров’я, відповідно до яких здійснюється розподіл за групами здоров’я для занять з фізичної культури, хореографії, ЗВ та для участі у різноманітних змаганнях. Щодо змагань районного рівня, то для участі у них всі учні проходять позаплановий огляд у сімейного лікаря, який власне і дає дозвіл про допуск до змагань певного роду.  Питання безпеки є на постійному контролі класних керівників  й  адміністрації.  Протягом року проводяться всі необхідні інструктажі з ОП та БЖД, бесіди з питань БЖД. Впродовж року проведено 3 навчання з евакуації учасників ОП, 2 Дні ЦЗ, 4 навчальних евакуації, Тиждень охорони праці та 2 Тижні БЖД, 2 тижні Безпеки дорожнього руху.

        В 2017-18 навчальному році зафіксовано 4 нещасних випадків з учнями невиробничого характеру та 4  - під час перебування у ліцеї. З двома працівниками закладу трапились  НВ невиробничого характеру. 

Порівняльна таблиця

 

Працівники НВК

Учні та вихованці НВК

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

Виробничі НВ

Невиробничі НВ

2014-2015н.р.

0

1

0

6

2015-2016н.р.

0

2

0

7

2016-2017н.р.

0

3

5

7

2017-2018 н.р.

0

2

4

4

         Для запобігання дитячого травматизму проведено ряд профілактичних заходів і психологом, і соціальним педагогом, і класними керівниками. Для зменшення показників НВ в закладі організовано чергування вчителів. Крім того, медична сестра Гнатишин Г.І.  здійснює заходи з охорони здоров'я дітей та працівників закладу освіти, дотримання санітарних і гігієнічних вимог у ліцеї. Вона контролює якість харчування у їдальні, а також систематично відвідує уроки фізичної культури, де веде спостереження за дітьми зі спецгрупи та підготовчої групи.

Підлягало огляду

Пройдено медичний огляд

  Розподіл по групах з фізичної культури

Основна

Підготовча

Спеціальна

Звільнені

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

учнів

д/ш

290

56

290

56

216

55

67

0

5

1

2

0

З профілактичною метою у вестибюлі закладу та у класних кімнатах є Куточки безпеки.

 Робота бібліотеки

            Велику допомогу у підготовці й проведенні заходів як з учнями, так і з педагогами й батьками надавала бібліотека закладу. До кожного свята готуються тематичні виставки літератури, популяризується читання книг серед молодших школярів, зроблено картотеки методичної літератури, фахових видань. Комп’ютер в бібліотеці під’єднані до мережі Інтернет і це дає змогу вчителям та учням почерпнути будь-яку інформацію.(завідувач Обух В.А.)

             У нашій бібліотеці є постійно діючі і змінні тематичні виставки. Позитивним явищем було проведення  щомісячних днів  методичного інформування, на яких педагогічний колектив  довідувався  про цікаві   бібліотечні надходження з проблем педагогіки, психології, методики викладання предметів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕККИ

ЗА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Показники роботи

Виконано

у 2017-2018 н.р.

 

1

Читачів усього

294

 

 

1.1

учителів

40

 

1.2

учнів

254

 

2

Кількість відвідувань

1764

 

3

Кількість книговидачі

2400

 

4

Видано бібліотечно-бібліографічних довідок

45

 

5

Фонд бібліотеки

9921

 

 

5.1

Підручники

4147

 

5.2

Художня та галузева література

5774

 

 

 

Забезпеченість підручниками у 2017-2018 н.р.

 

 

Клас

Кількість підручників

Відсоток забезпечення

 

1

2

308

42,8

 

2

3

370

100

 

3

4

163

51,5

 

4

5

417

94,5

 

5

6

462

177

 

6

7

360

39

 

7

8

425

87,1

 

8

9

702

176

 

9

10

224

309

 

10

11

369

297

 

 

На протязі 2017-2018 навчального року були проведені масові заходи

 

 

 

Масові заходи

Кількість

1

Книжкові виставки

24

2

Тематичні полиці

18

3

Бесіди

10

4

Огляди літератури

6

5

Літературні свята

6

6

Історичні години

4

7

Літературні години

6

8

Години спілкування

6

9

Конкурси і вікторини

4

10

Уроки біографії

2

11

Зустрічі за круглим столом

2

12

Посвята в читачі

2

13

Консультації біля книжкових полиць

8

14

Зустрічі з письменниками (Оксана Кузів)

1

                     

 З метою реалізації основних завдань бібліотекою проводилася систематична цілеспрямована робота. Зокрема: бібліотечні уроки

 • Ознайомлення дітей з бібліотекою .(1-ші класи)
 • Посвята в читачі. (2 класи)
 • Звідки прийшла книга .(3-і класи)
 • Основні елементи книги. (4-і класи)
 • Словники, їх класифікація і як правильно з ними працювати.(4-і класи)
 • Вибір книги в бібліотеці і як її читати. (5-і класи)
 • Періодичні видання для учнів середнього віку. (6 клас)
 • Робота з довідковою літературою. (7-і класи)
 • Методи самостійної роботи з літературою. Критична література. (8 клас)
 • Вміння підбирати відповідну літературу заданої тематики (9 клас)
 • Дискусія «Чи потрібні книги сьогодні?». Робота з довідковим апаратом бібліотеки.(10 клас)
 • Як складається план, тези, конспекти. Довідкові видання суспільно-політичної тематики. (11 клас)

Матеріально-технічне забезпечення

До початку 2017-2018 н.р. було завершено ремонт внутрішніх приміщень, майстерні, закуплено нові меблі у корпус №2, облаштовано на вікнах  жалюзі, придбано стенди, методичні посібники, технічні засоби навчання, іграшки для ГПД. Для облаштування комп’ютерного класу у корпусі №2  з бюджету Тисменицької районної ради та Ямницької сільської ради виділено 146 410.00грн.  Ще 200 тис. з бюджету обласної ради за сприяння депутата Р.В. Ткача, за які закуплена комп’ютерна техніка, телевізори, фотоапарат, проектори. Ведуться роботи з благоустрою території ліцею. У закладі  створено всі умови для роботи й навчання, які відповідають сучасним вимогам. Від себе особисто та від всієї шкільної спільноти висловлюю подяку голові Ямницької сільської ради Крутому Р.А., його помічникам,  депутатському корпусу, начальнику відділу освіти Винник Н.І. за те, що наш ліцей є одним із кращих ЗЗСО області.

Питання, що потребують подальшого контролю з боку керівництва ліцею:

–   підвищення якості освітніх послуг;

–   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

–   створення цілісної системи моніторингу ОП;

–   активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

–   підвищення  результативності  ЗНО

 

 

 

Права дитини

Усі діти мають право на отримання освіти

Усі діти мають право на любов і спілкування

Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля

Усі діти мають право на свободу совісті, думки і релігії

Усі діти є рівні у правах. Ніхто не повинен їх порушувати

Усі діти мають право вільно висловлювати свою думку

Усі діти мають право на повноцінне харчування

Жодна дитина не повинна бути скривджена і зневажена

Безпека в Інтернеті

Нікому без дозволу батьків не давати особисту інформацію

Якщо знайдете якусь інформацію, що турбує вас, негайно сповістіть про це батьків

Ніколи не погоджуватись на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в Інтернеті

Не посилати свої фотографії чи іншу інформацію без дозволу батьків

Розробити з батьками правила користування Інтернетом

Не заходити на аморальні сайти

Не давати нікому крім батьків свої паролі

Не робити протизаконних вчинків в Інтернеті

Не шкодити і не заважати іншим користувачам

Корисні посилання

Контакти

77422, вул. Галицька, 55, с.Ямниця, Ямницька ОТГ, Івано-Франківська обл., Україна

yamnyca@ukr.net

+38(050) 99-59-454